Giriş: Güneş enerjisinin dünyamızdaki canlılar üzerindeki etkileri. Enerji: Enerji-kimyasal tepkime ilişkisi. Termodinamik: Termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları. Fosil enerji kaynakları: Ülkemiz ve dünyadaki rezervleri ve fosil enerjinin geleceği. Kömür:  Ülkemizdeki kömür cinsleri ve kaliteleri, kömürlerden enerji elde edilmesi ve kimyasal ham madde üretimi açısından değerlendirilmesi. Doğal gaz: Oluşumu, temini, kullanımı ve doğal gaz kullanımının gelecek için planlanması. Ham petrol: Damıtılması, fraksiyonlanması, petrol esaslı sıvı ve gaz yakıtların üretimi. Benzin ve dizel yakıtı: Kimyasal özellikleri, oktan sayısı, setan sayısı. Elektrik enerjisi: Ülkemizdeki potansiyeli, nükleer enerjinin tanımı. Elektrik enerjisi: Ülkemizdeki potansiyeli, nükleer enerjinin tanımı. Nükleer enerjinin avantaj ve dezavantajları: Nükleer kazalar, Çernobil kazasının oluşumu ve bu kazadan çıkarılması gerekli dersler. Nükleer fisyon: Füzyon ve uygulama alanları. Güneş ve rüzgar enerjisi: Ülkemizdeki potansiyeli ve değerlendirilmesi. Biyokütle: Fotosentez, enerji çevrimi, diğer enerji kaynakları.  Bitümlü şistler:  Asfaltitler ve değerlendirilmesi.