Çocuklarda kronik karaciğer hastalığına neden olan başlıca hastalıklar viral hepatitler (HBV, HCV enfeksiyonu), metabolik hastalıklar (Wilson hastalığı, Alfa-1 antitripsin eksikliği gibi), otoimmün hastalıklar (Otoimmün hepatit gibi) ve Biliyer atrezi, progressif familyal intrahepatik kolestaz gibi bazı yenidoğan kolestatik karaciğer hastalıklarıdır. Tanı, öykü ve muayene bulguları ve laboratuar bulgularına dayanılarak koyulur. Bu derste çocukluk çağı kronik karaciğer hastalığına neden olan başlıca hastalıkların özgün klinik bulguları ve tedavileri, siroz ve portal hipertansiyonun bulguları, komplikasyonları ve tedavi yaklaşımları anlatılmaktadır.