Dünyada ve Türkiye'de çocukların sağlık durumları göstergelerle izlenmektedir.

Bu göstergeler kapsamında sosyodemografik veriler;

 • Nüfus

 • Toplam doğurganlık hızı

 • Yıllık büyüme hızı

 • Erişkin okuryazarlık hızı

 • İlköğretim okullaşma hızı

Sağlık göstergeleri;

 • Ölümler ve hastalık yükü 

 • Sağlık servisinin kapsayıcılığı

 • Risk faktörleri

 • Sağlık sisteminin kaynakları

 • Sağlık harcamaları

 • Sağlıkta eşitsizlikler

kullanılmaktadır.