Bu derste Örgüt ve yönetim kavramları, yönetimin doğuşu, gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, merkezi ve yerinden yönetim, yönetim yaklaşımları, işlevleri, yönetici ve liderlik, Yönetim şekilleri ve yönetici tipleri, yönetimin halkla ilişkileri, Örgütsel çatışma ve yönetimi ile Yönetimde stratejik planlamaya ilişkin unsurların incelenmesi amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içerisinde, spor yöneticilik mesleğinin temelini oluşturan genel yönetim yaklaşımları ve işlevleri, yönetim şekilleri ve yönetici tipleri, lider yöneticilik, yönetimin halkla ilişkiler boyutu, zaman yönetimi, örgütsel çatışma ve yönetimi ile yönetimde stratejik planlamaya ilişkin unsurlar incelenecektir.  Öğretim hedefi, spor yöneticiliği mesleğine hazırlanan öğrencilere çalışacakları alanlarda karşılaşacakları sorunlara bilimsel yönetim anlayışı çerçevesinde çok yönlü bakabilmeyi, olayları bütün boyutlarıyla değerlendirebilmeyi ve edindiği bilgileri, sportif ortamda Türk sporunun geliştirilmesi yönünde kullanabilmeyi öğretebilmektir.