Konu özeti

 • Genel

 • Temel Kavramlar

  Osmanlı Diplomasi Tarihi dersinin temel kavramları olan "tarih" ve "diplomasi"nin tanımı yapılmaktadır. Farklı yaklaşımlar göz önünde bulundurularak, "tarih metodolojisi" ve "diplomasi uygulamaları" anlatılmaktadır.

 • Osmanlı Devleti'nin Temel Özellikleri

  Osmanlı coğrafyası, nüfus bilgisi, Osmanlı hanedanının kimler olduğu, iktidarı meşrulaştırma yöntemleri üzerinde durulmaktadır.

 • Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu ve Gelişimi

  Osmanlı Beyliği'nin, diğer Anadolu beyliklerine nispetle daha küçük olmasına rağmen, kısa sürede nasıl büyüdüğü ve devlete dönüştüğü üzerinde durulmaktadır.

 • Ankara Savaşı, Fetret Devri ve Devletin Yeniden Kuruluşu

  Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nı kaybetmesinden sonra Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü durum ve yeniden toparlanabilmesinin sebepleri üzerinde durulmaktadır.

 • İmparatorluk Siyaseti

  II. Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra yaşananlar, II. Bayezid ve I.Selim dönemlerindeki gelişmeler anlatılmaktadır.

 • Klasik Dönemin Zirvesi:Kanuni Dönemi

  Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Osmanlı diplomasisinin nasıl yürütüldüğü anlatılmakta, "ad hoc diplomasi" kavramı, örneklerle açıklanmaktadır.

 • Klasik Dönemde Osmanlı Diplomasinin Ana Hatları

  Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Osmanlı diplomasisinin nasıl yürütüldüğü anlatılmakta, "ad hoc diplomasi" kavramı, örneklerle açıklanmaktadır.

 • Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da Üstünlüğünü Kaybetmesi

  Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyılın sonundan başlayarak, Avrupa devletleri karşısında üstünlüğünü kaybetmesinin nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.

 • Doğu Sorunu

  "Doğu Sorunu" (Şark Meselesi) kavramının ortaya çıkışı, Yunan İsyanı ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.

 • Yunanistan'ın Bağımsızlığı ve Mehmed Ali Paşa İsyanı

  Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanma süreci ve ardından Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın isyanının Boğazlar konusunun uluslararasılaşmasına nasıl yol açtığı konusu üzerinde durulmaktadır.

 • Sürekli Diplomasiye Geçiş

  Ad Hoc diplomasiden, Sürekli Diplomasi'ye geçişin nasıl olduğu, Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelerde ilk elçiliklerini açması ve Hariciye Nezareti'nin kuruluşu anlatılmaktadır

 • Osmanlı Diplomasisinde "Paşalar" Dönemi

  Tanzimat'tan sonra Osmanlı Diplomasi'nde Babıali'nin daha etkin hale gelmesi, Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti'nin Rusya, Fransa ve İngiltere ile ilişkileri anlatılmaktadır.

 • II. Abdülhamid'in Dış Politikası

  II. Abdülhamid'in tahta çıktığı ortam ve yeni dış politika anlayışının ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yol

  II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti'nin dış ilişkileri, Trablusgarp ve Balkan savaşları ele alınmakta, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışları anlatılmaktadır