Şiir Çözümlemede Yöntem taslağı

Şiir Çözümleme Yöntemi

I. BÖLÜM: İÇERİK.....................................................

İÇERİK UNSURLARI....................................................

1. KONU.........................................................................

2. İZLEK........................................................................

3. DÜŞÜNCE..................................................................

a. DOĞACIL ŞİİR....................................................

b. HİKEMİ ŞİİR.......................................................

c. MİSTİK ŞİİR........................................................

ç. İDEOLOJİK ŞİİR.................................................

d. ÖĞRETİCİ ŞİİR...................................................

4. OLAY.........................................................................

5. VARLIK.....................................................................

a. Tecelli Açısından Bakış........................................

b. Panteist Yaklaşım.................................................

c. Materyalist Yaklaşım...........................................

ç. Sezgici/İdealist Yaklaşım.....................................

d. Sanat Yapma Amacı.............................................

e. İlham Kaynağı......................................................

f. Çocuksu Duyarlıkla Yaklaşım..............................

6. DUYGU......................................................................

a. İyimser/Yumuşak Duygular.................................

-Yaşama Sevinci..................................................

-Ümit....................................................................

-Hasret Duygusu..................................................

Kişinin Sevdiği Kişilere Duyduğu Hasret......

Dâüssıla...........................................................

Geçmişe Hasret ..............................................

-Acıma Duygusu..................................................

-Aşk Duygusu......................................................

Yüzeysel Aşk..................................................

Şehevî İhtiras..................................................

Romantik Aşk.................................................

Yüceltilmiş Aşk..............................................

b. Kötümser/Karamsar Duygular.............................

-Karamsar Duyguların Dış Dünyaya Yansıtılması   

-Kaçış Şiiri...........................................................

-Nihilizm..............................................................

-Gurbet Duygusu.................................................

-Yalnızlık Duygusu.............................................

-Korku Duygusu..................................................

Evham Kaynaklı Korkular..............................

Ölüm Korkusu................................................

-Kin ve Nefret Duygusu......................................

c. Heyecan................................................................

-Kahramanlık Şiirleri...........................................

 

7. GÖRÜNTÜ................................................................

a. Nesnel Görüntü.....................................................

b. Öznel Görüntü......................................................

-Resimsel Görüntü...............................................

-Hayalî Görüntü...................................................

c. Hareketli Görüntü.................................................

ç. Soyut Görüntü......................................................

- İmge...................................................................

- Simge.......................................................

- İlkörnek....................................................

- Hayâlî Kişilik...........................................

d. Portre Şiiri.......................................................

 

8. ANLAM......................................................................

a.Şiirde Anlam Çoğaltma Yöntemleri.................

b. Metinlerarası İlişkiler......................................

-Metin Ekleme...........................................

-Telmih.......................................................

-İçerik Örtüşmesi.......................................

-Taklit.........................................................

 

II. BÖLÜM: ŞEKİL......................................................
Mısra................................................................................
I. NAZIM ŞEKİLLERİ.................................................
A. Geleneksel Yerli Nazım Şekilleri........................
B. Yabancı Edebiyatlardan Alınan Nazım Şekilleri

1. İkilikler............................................................

a. Düz Kafiyeli Nazım Şekli...........................

2. Üçlükler...........................................................

a. Vilanel.........................................................

b. Terza Rima..................................................

c. Terner..........................................................

3. Dörtlükler........................................................

a. Çapraz Kafiyeli Nazım Şekli......................

b. Yarı Çapraz Kafiyeli Nazım Şekli..............

c. Sarma Kafiyeli Nazım Şekli.......................

ç. Pantun..............................................................

d. Rondel..............................................................

e. Rime-Plat.........................................................

f. Karma Kafiyeli Nazım Şekilleri......................

4. Sekizlikler............................................................

a. Ottava Rima.....................................................

b. Triyole.............................................................

5. Mısra Sayısı Farklı Bentlerden Oluşan Nazım Şekilleri

a. Sone.................................................................

b. Rondo..............................................................

c. Balad................................................................

ç. İambos..............................................................

C. Serbest Nazım Şekilleri..............................................

1. Eşit Düzenli Serbest Şekiller................................

2. Karışık Düzenli Serbest Şekiller..........................

3. Serbest Müstezat..................................................

4. Tamamen Serbest Nazım.....................................

 

II. GÖRÜNTÜYE DAYALI ŞEKİL DENEMELERİ

1. Kırık Mısra Düzeni...............................................

2. Somut Şiir.............................................................

 

III. HACİM BAKIMINDAN ŞEKİL...........................

1. Kısa Şiir................................................................

2. Uzun Şiir..............................................................

 

III. BÖLÜM: DİL VE ÜSLUP.....................................

A. DİL.............................................................................

1. Dil Sapmaları.......................................................

a. Yazım Sapmaları...........................................

b. Ses Sapmaları................................................

c. Kelime Sapmaları..........................................

ç. İfade Sapmaları.............................................

d. Dilbilgisi Sapmaları......................................

e. Ödünç Metinlere Müdahale...........................

f. Kişileştirme....................................................

2. Konuşma Dili.......................................................

3. Cümle...................................................................

4. Dilde Tasarruf Yolları..........................................

5. Sözdağarı..............................................................

 

B. ÜSLUP.......................................................................

Üslup Türleri...................................................................

-Gerçeküstücü Üslup................................................

-Hiciv Üslubu...........................................................

-Hitabet Üslubu........................................................

-İç Konuşma Üslubu.................................................

-Karşılıklı Konuşma Üslubu.....................................

-Lirik Üslup..............................................................

-Mizah Üslubu..........................................................

-Övgü Üslubu...........................................................

-Soyutlama Üslubu...................................................

a. Saf / Soyut Şiir..............................................

b. İzlenimci Şiir.................................................

c. Kapalı Şiir.....................................................

-Şaşırtma Üslubu...................................................

-Tasvirî Üslup........................................................

-Yakarış Üslubu.....................................................

-Yalın Üslup...........................................................

 

IV. BÖLÜM: AHENK..................................................

AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLAR..........................

1. SES TEKRARLARI...........................................

a. Ünsüz Ahengi..............................................

b. Ünlü Ahengi................................................

c. Kafiye..........................................................

ç. Letrizm........................................................

d. Fonetik Şiir.................................................

2. SES YANSIMALARI.........................................

3. KELİME TEKRARLARI.................................

a. Mısra İçi Kelime Tekrarları..........................

-Mısra Başı ve Sonu Tekrarı........................

-Bir Mısraın Aynı Kelimenin Tekrarından Oluşması   

b. Mısralar Arası Kelime Tekrarları..................

-Redif............................................................

-Çapraz Tekrarlama......................................

-Mısra Başı Tekrarı......................................

-Bir Kelimelik Mısra Başı Tekrarı...............

-Bağlaç Tekrarı.............................................

-İki Kelimelik Mısra Başı Tekrarı................

c. İkilemeler......................................................

4. İFADE TEKRARI...............................................

5. MISRA TEKRARI..............................................

a. Nakarat.............................................................

-Bent Başlarında...........................................

-Bent Sonlarında...........................................

-Bentlerin İlk ve Son Mısralarında...............

-Şiir İçinde....................................................

b. Ters Çevrilmiş Mısra.......................................

6. SES DALGALANMASI.......................................

a. VEZİN............................................................

1. Hece Vezni...............................................

2. Aruz Vezni...............................................

3. Serbest Vezin............................................

b. ÜNLEM..........................................................

c. KELİME İSTİFİ............................................

-Şiirin Okunuşuna Bağlı Olan Ahenk..................

-Tenafür...............................................................

GENEL KAYNAKÇA..................................................Son değiştirme: 19 Şubat 2018, Pazartesi, 15:58