Çözümleme yöntemi

I. BÖLÜM: İÇERİK.....................................................

İÇERİK UNSURLARI..................................................

1. KONU.........................................................................

2. İZLEK........................................................................

3. DÜŞÜNCE.................................................................

a. DOĞACIL ŞİİR..................................................

b. HİKEMİ ŞİİR......................................................

c. MİSTİK ŞİİR.......................................................

ç. İDEOLOJİK ŞİİR................................................

d. ÖĞRETİCİ ŞİİR.................................................

4. OLAY.........................................................................

5. VARLIK.....................................................................

a. Tecelli Açısından Bakış........................................

b. Panteist Yaklaşım.................................................

c. Materyalist Yaklaşım............................................

ç. Sezgici/İdealist Yaklaşım......................................

d. Sanat Yapma Amacı.............................................

e. İlham Kaynağı......................................................

f. Çocuksu Duyarlıkla Yaklaşım...............................

6. DUYGU......................................................................

a. İyimser/Yumuşak Duygular..................................

-Yaşama Sevinci..................................................

-Ümit....................................................................

-Hasret Duygusu..................................................

Kişinin Sevdiği Kişilere Duyduğu Hasret.......

Dâüssıla...........................................................

Geçmişe Hasret ..............................................

-Acıma Duygusu..................................................

-Aşk Duygusu......................................................

Yüzeysel Aşk..................................................

Şehevî İhtiras..................................................

Romantik Aşk.................................................

Yüceltilmiş Aşk...............................................

b. Kötümser/Karamsar Duygular..............................

-Karamsar Duyguların Dış Dünyaya Yansıtılması   

-Kaçış Şiiri...........................................................

-Nihilizm..............................................................

-Gurbet Duygusu.................................................

-Yalnızlık Duygusu..............................................

-Korku Duygusu..................................................

Evham Kaynaklı Korkular..............................

Ölüm Korkusu.................................................

-Kin ve Nefret Duygusu......................................

c. Heyecan................................................................

-Kahramanlık Şiirleri............................................

 

7. GÖRÜNTÜ................................................................

a. Nesnel Görüntü.....................................................

b. Öznel Görüntü......................................................

-Resimsel Görüntü...............................................

-Hayalî Görüntü...................................................

c. Hareketli Görüntü.................................................

ç. Soyut Görüntü......................................................

- İmge...................................................................

- Simge.......................................................

- İlkörnek....................................................

- Hayâlî Kişilik...........................................

d. Portre Şiiri........................................................

 

8. ANLAM.....................................................................

a.Şiirde Anlam Çoğaltma Yöntemleri..................

b. Metinlerarası İlişkiler.......................................

-Metin Ekleme............................................

-Telmih.......................................................

-İçerik Örtüşmesi........................................

-Taklit.........................................................

 

II. BÖLÜM: ŞEKİL......................................................
Mısra................................................................................
I. NAZIM ŞEKİLLERİ................................................
A. Geleneksel Yerli Nazım Şekilleri.........................
B. Yabancı Edebiyatlardan Alınan Nazım Şekilleri.

1. İkilikler.............................................................

a. Düz Kafiyeli Nazım Şekli...........................

2. Üçlükler...........................................................

a. Vilanel.........................................................

b. Terza Rima..................................................

c. Terner..........................................................

3. Dörtlükler.........................................................

a. Çapraz Kafiyeli Nazım Şekli.......................

b. Yarı Çapraz Kafiyeli Nazım Şekli...............

c. Sarma Kafiyeli Nazım Şekli........................

ç. Pantun..............................................................

d. Rondel.............................................................

e. Rime-Plat.........................................................

f. Karma Kafiyeli Nazım Şekilleri.......................

4. Sekizlikler.............................................................

a. Ottava Rima.....................................................

b. Triyole..............................................................

5. Mısra Sayısı Farklı Bentlerden Oluşan Nazım Şekilleri

a. Sone.................................................................

b. Rondo..............................................................

c. Balad................................................................

ç. İambos..............................................................

C. Serbest Nazım Şekilleri...............................................

1. Eşit Düzenli Serbest Şekiller................................

2. Karışık Düzenli Serbest Şekiller...........................

3. Serbest Müstezat..................................................

4. Tamamen Serbest Nazım......................................

 

II. GÖRÜNTÜYE DAYALI ŞEKİL DENEMELERİ  

1. Kırık Mısra Düzeni...............................................

2. Somut Şiir.............................................................

 

III. HACİM BAKIMINDAN ŞEKİL..........................

1. Kısa Şiir................................................................

2. Uzun Şiir...............................................................

 

III. BÖLÜM: DİL VE ÜSLUP....................................

A. DİL.............................................................................

1. Dil Sapmaları........................................................

a. Yazım Sapmaları............................................

b. Ses Sapmaları................................................

c. Kelime Sapmaları...........................................

ç. İfade Sapmaları.............................................

d. Dilbilgisi Sapmaları.......................................

e. Ödünç Metinlere Müdahale...........................

f. Kişileştirme....................................................

2. Konuşma Dili........................................................

3. Cümle...................................................................

4. Dilde Tasarruf Yolları...........................................

5. Sözdağarı..............................................................

 

B. ÜSLUP.......................................................................

Üslup Türleri....................................................................

-Gerçeküstücü Üslup................................................

-Hiciv Üslubu...........................................................

-Hitabet Üslubu........................................................

-İç Konuşma Üslubu.................................................

-Karşılıklı Konuşma Üslubu.....................................

-Lirik Üslup..............................................................

-Mizah Üslubu..........................................................

-Övgü Üslubu...........................................................

-Soyutlama Üslubu...................................................

a. Saf / Soyut Şiir..............................................

b. İzlenimci Şiir.................................................

c. Kapalı Şiir......................................................

-Şaşırtma Üslubu....................................................

-Tasvirî Üslup.........................................................

-Yakarış Üslubu.....................................................

-Yalın Üslup...........................................................

 

IV. BÖLÜM: AHENK..................................................

AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLAR.........................

1. SES TEKRARLARI..........................................

a. Ünsüz Ahengi..............................................

b. Ünlü Ahengi................................................

c. Kafiye..........................................................

ç. Letrizm........................................................

d. Fonetik Şiir.................................................

2. SES YANSIMALARI........................................

3. KELİME TEKRARLARI.................................

a. Mısra İçi Kelime Tekrarları............................

-Mısra Başı ve Sonu Tekrarı.........................

-Bir Mısraın Aynı Kelimenin Tekrarından Oluşması    

b. Mısralar Arası Kelime Tekrarları...................

-Redif...........................................................

-Çapraz Tekrarlama.......................................

-Mısra Başı Tekrarı.......................................

-Bir Kelimelik Mısra Başı Tekrarı.................

-Bağlaç Tekrarı.............................................

-İki Kelimelik Mısra Başı Tekrarı.................

c. İkilemeler.......................................................

4. İFADE TEKRARI..............................................

5. MISRA TEKRARI.............................................

a. Nakarat.............................................................

-Bent Başlarında...........................................

-Bent Sonlarında...........................................

-Bentlerin İlk ve Son Mısralarında...............

-Şiir İçinde....................................................

b. Ters Çevrilmiş Mısra........................................

6. SES DALGALANMASI......................................

a. VEZİN............................................................

1. Hece Vezni...............................................

2. Aruz Vezni...............................................

3. Serbest Vezin............................................

b. ÜNLEM..........................................................

c. KELİME İSTİFİ............................................

-Şiirin Okunuşuna Bağlı Olan Ahenk..................

-Tenafür...............................................................


Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 09:29