Roman Çözümleme Yöntemi

Roman Çözümleme Yöntemi:


I. BÖLÜM: GİRİŞ...........................................................

Anlatı (Tahkiye) Türünün Kısa Tarihî Gelişimi....................

1.Gerçek Dışılığa Dayalı Tahkiye Dönemi........................

a. Destanlar Dönemi......................................................

b. Destanla Roman Arası Süreç......................................

* Batı Edebiyatında..................................................

-Romanslar..........................................................

-Şövalye Anlatıları...............................................

-Boccacio Tarzı Hikâye........................................

-Çoban Hikâyesi..................................................

-Pikaresk Roman.................................................

** Türk Edebiyatında...............................................

-Masal................................................................

-Halk Hikâyeleri..................................................

-Meddah Hikâyeleri.............................................

-Mesneviler.........................................................

-Çeviri Hikâyeler.................................................

-Farsçadan Türkçeye Çevrilen Başlıca Hikâyeler...

-Arapçadan Türkçeye Çevrilen Başlıca Hikâyeler..

-Telif Hikâyeler...................................................

-Uyarlama Hikâyeler............................................

2. Fiziksel Gerçekliğe Bağlı Tahkiye Dönemi

“Roman” Terimi...........................................................

Roman Türünün Evreleri...............................................

a. Klasik Roman.......................................................

Klasik Romanda Akımlar..........................................

1. Romantik Roman.............................................

2. Realist Roman.................................................

3. Natüralist Roman.............................................

b. Modern Roman.....................................................

c. Postmodern Roman...............................................

Romanın Yazılış ve Okunuş Amacı.....................................

II. BÖLÜM: ANLATICI..................................................

A. Anlatıcı Tipleri............................................................

1. Gözlemci Anlatıcı....................................................

-Nesnel Tutumlu Gözlemci Anlatıcı...........................

-Öznel Tutumlu Gözlemci Anlatıcı............................

-Tanrısal Konumlu Gözlemci Anlatıcı.......................

2. Özne Anlatıcı...........................................................

-Özdeş Özne............................................................

-Ayrışmış Özne........................................................

3. Çoğul Anlatıcı..........................................................

B. Aktarma Yöntemleri....................................................

1. Anlatma Yöntemi......................................................

2. Gösterme Yöntemi....................................................

Özet Anlatı........................................................................

III. BÖLÜM: İÇERİK.....................................................

A. KONU.........................................................................

B. İZLEK.........................................................................

C. TEZ.............................................................................

1. Açık Tez...................................................................

2. Örtülü Tez................................................................

Ç. ZAMAN.......................................................................

1. Nesnel Zaman...........................................................

2. Vaka Zamanı.............................................................

a. Aynen  Aktarma...................................................

b. Özetleme..............................................................

c. Genişletme...........................................................

3. Anlatma Zamanı........................................................

a. Anında Aktarma...................................................

b. Sonradan Aktarma................................................

Zamanın Simgesel Değeri...................................................

D. MEKÂN......................................................................

1. Somut Mekânlar........................................................

a. Açık Mekân..........................................................

b. Kapalı Mekân.......................................................

2. Soyut Mekânlar.........................................................

a. Ütopik Mekânlar...................................................

b. Fantastik Mekânlar...............................................

c. Metafizik Mekânlar...............................................

ç. Duyusal Mekânlar.................................................

3. Mekân Tasvirleri.......................................................

a. Nesnel Tasvir.......................................................

b. Öznel Tasvir.........................................................

4. Mekânın Simgesel Değeri..........................................

E. KİŞİLER KADROSU..................................................

Kişilerin Sınıflandırılması..................................................

1. Merkezî Kişi............................................................

2. Tip...........................................................................

a. Yapılarına Göre Tipler..........................................

-Yüceltilmiş Tip..................................................

-İlkörnek.............................................................

-Nihilist Tip........................................................

b. Konularına Göre Tipler.........................................

-Sosyal Tipler......................................................

-Psikolojik Tipler.................................................

-Zihinsel Tipler....................................................

3. Karakter..................................................................

-Kişilik Gelişimi.......................................................

4. Yardımcı Kişiler......................................................

5. Kurgusal Kişi...........................................................

-Tasarlanmış Kişi.....................................................

-Hatırlanmış Kişi......................................................

6. Hayalî Figürler........................................................

7. Eşya Figürleri..........................................................

Kişilerin Sunumu...............................................................

- Kişilerin Başkası Tarafından Sunumu...........................

- Kişilerin Kendi Kendilerini Sunumu.............................

Kişi Sunumunda İki Boyut.................................................

-Bedensel Boyut............................................................

-Ruhsal Boyut...............................................................

Psikolojik Roman.....................................................

Ruhsal Boyutun Sunuluş Yöntemleri.........................

-İç Çözümleme....................................................

-İç Konuşma........................................................

-İç Söyleşme.......................................................

-Bilinç Akımı......................................................

-Karşılaştırma ve Karşıtlık Motifi.......................................

-Kişi İsimlerinin Simgesel Değeri.......................................

IV. BÖLÜM: ANLATMA YÖNTEMİ VE ÖGELERİ.....
A. KURGULAMA TEKNİĞİ VE ÖGELERİ..................

1. Romanın Adı.............................................................

2. Özet..........................................................................

3. Olay Örgüsü..............................................................

-Başlangıç................................................................

-Baştan Başlatma......................................................

-Ortadan Başlatma....................................................

-Sondan Başlatma.....................................................

4. Olay Bütünlüğü.........................................................

-Hâl Değişimi Kalıbı................................................

-Arayış Yolculuğu Kalıbı..........................................

-Organik Bütünlük....................................................

-Dalga Biçimi..........................................................

-Mekanik Yapılaşma................................................

5. Gerilim Unsurları......................................................

a. Çatışma................................................................

-İç Çatışma..........................................................

-Sosyal Çatışma...................................................

b. Düğümler.............................................................

-Ana Düğüm.......................................................

-Ara Düğümler....................................................

6. Son...........................................................................

a. Şaşırtıcı Son.........................................................

b. Trajik Son............................................................

c. Ucu Açık Son.......................................................

7. Bölümlendirme.........................................................

8. Olay Unsurunun Kaynağı ve Niteliği..........................

9. Olay Unsurunun Önemi.............................................

10. Metinlerarası İlişkiler...............................................

a.Metin Ekleme Yöntemi..........................................

b.Metin Dönüştürme Yöntemi...................................

-Kurgu ve Teknik Taklidi.....................................

-İfade Kalıpları Taklidi........................................

-Üslup Taklidi.....................................................

-Gülünç Taklit.....................................................

-İçerik Aktarımı...................................................

-Çağrışımsal Göndermeler....................................

11. Gerçeklik Kurgusuna Bağlı Roman Türleri..............

a. Tarihî Roman...................................................

b. Suç Romanı.....................................................

c. Yaşamöyküsel Roman......................................

ç. Özyaşamöyküsel Roman...................................

d. Macera Romanı...............................................

e. Belgesel Roman...............................................

12. Gerçekdışılık Kurgusuna Bağlı Roman Türleri.........

a. Korku Romanı.................................................

b. Fantastik Roman.............................................

c. Ütopya Romanı...............................................

ç. Kurgu Bilim Romanı.......................................

B. DİL VE ÜSLUP...........................................................

I. DİL...............................................................................

1. Dil Unsurları............................................................

a. Konuşma Dili.......................................................

-Devrik Cümle.....................................................

-Samimî Hitap İfadeleri........................................

-Deyimler............................................................

-Atasözleri..........................................................

-İkilemeler..........................................................

-Yöresel Sözler....................................................

b. Terimler...............................................................

c. Simge...................................................................

2. Dil Sapmaları...........................................................

a.Yazım ve Noktalama Sapmaları..............................

b.Kelime ve İfade Sapmaları.....................................

-Uydurma Kelimeler............................................

-Argo..................................................................

-Küfür ve Ayıp Sözler..........................................

-Basmakalıp........................................................

-Çeviri Ögeler.....................................................

c. Dilbilgisi Sapmaları..............................................

-Kelimeler Arası Yer Değiştirme..........................

-Tamlamalarda Yanlış Uygulamalar......................

-Parantez İçi Cümle ve İfadelere Yer Verme..........

3. Cümle.......................................................................

4. Sözdağarı..................................................................

II. ÜSLUP........................................................................

Üslup Türleri.....................................................................

-Avam Üslubu..........................................................

-Bilinç Akımı Üslubu...............................................

-Dramatik Üslup.......................................................

-Düşünce Üslubu......................................................

-Efsaneci Üslup........................................................

-Eleştirel Üslup........................................................

-Epik Üslup..............................................................

-Havas Üslubu.........................................................

-Hiciv Üslubu..........................................................

-Hitabet Üslubu........................................................

-Mecazi Üslup..........................................................

-Mizah Üslubu.........................................................

-Nesnel Tasvir Üslubu..............................................

-Sanatkârane Üslup...................................................

-Tahlilci Üslup.........................................................

-Yalın Üslup............................................................


Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 16:34