Giriş: Kimyanın doğuşu, diğer doğa bilimleri arasındaki yeri, dalları, ölçme, hesaplama ve birim sistemleri, madde ve enerji, Lavoisier yasası, Dalton atom kuramı, sabit oranlar yasası, katlı oranlar yasası Kimyasal Hesaplamalar: Mol, kimyasal formüllerin bulunması, yükseltgenme, indirgenme ve yükseltgenme sayıları, tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi, kimyasal reaksiyonlara dayanan hesaplamalar

 Atomun Yapısı: Madde ve enerji, atomun yapısı ve atom kuramındaki gelişmeler, maddenin elektriksel yapısı, elektron, proton, atom çekirdeği, nötron.

Periyodik Çizelge: Periyotlu yasa ve atomda enerji düzeyleri, elementlerin elektron dizilişleri.

 Çekirdeğin Yapısı: Atom çekirdeği, radyoaktif parçalanma, çekirdek fisyonu ve füzyonu, izotoplar. Kimyasal Bağlar: Kimyasal bağ türleri, bağ özellikleri, kimyasal bağlanma kuramları, Lewis formülleri, hibritleşme, rezonans, formal yük, dipol moment.

Gazlar: Gazların fiziksel özellikleri, mol, hacim, sıcaklık, basınç niteliklerinin birbiri üzerine etkileri, ideal gaz yasası, kinetik gaz kuramı.