Bu dersin amacı; termodinamik, kimyasal kinetik, akışkanlar mekaniği ve ısı aktarımı sentezi ile, hedeflenen ürünün üretimi için, reaksiyon sistem parametreleri ile reaktör işletim parametrelerinin reaksiyon sistemine etkilerinin analizi ve reaktör tasarımı için alternatif tasarım stratejilerinin öğrenilmesidir. Bu kapsamda; reaktörlerin hidrodinamiği ve işletim türleri, reaktörlerde kütle korunum denklemleri:  kesikli, yarı-kesikli, piston akışlı, geri karışmalı reaktörler; tepkime sisteminde stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler; tepkime hızı için matematik modeller; reaktörlerde enerji korunum denklemi; reaktörlerde sıcaklık etkileri; akışkan katı/katalitik tepkimelere giriş: iç ve dış yayınma dirençleri; adsorpsiyon, yüzey tepkimesi, desorpsiyon etkileri ele alınır