ADA217 Mali Hukuk Bilgisi

Dersin temel amacı yüksekokulumuz adalet programında dördüncü yarıyılda okutulan damga vergisi ve harçlar bilgisi dersi için teorik alt yapı oluşturmak ve öğrencilerimize gerek mesleki yaşantılarında gerekse de özel hayatlarında sıkça karşılaşacakları mali yükümlülükler ve bunlara dair hukuk kurallarına dair genel bir nosyon kazandırmak olup bu bağlamda öğrencilerimize öncelikle kamu ekonomisi, kamu ekonomisinin faaliyet alanı ve işleyiş mekanizması, kamusal mal ve hizmet türleri ve bunların nitelikleri, devletin mali alandaki gelir toplama ve harcama yapma faaliyetlerini inceleyen kamu maliyesi bilim dalı, devletin mali alandaki faaliyetlerinin hukuki çerçevesini çizen mali hukuk dalı ve bunun alt dalları, kamu gelirleri ve bunların çeşitli tasnifleri ile türleri, vergi hukukunun tanımı, hukuk sistemi bütünü içindeki konumu, kamu hukukunun diğer dalları ve özel hukuk ile ilişkileri, vergi hukukunun çeşitli bölümlemeleri, batıdaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ile kaynakları, verginin temel unsurları, vergi hukukunda yorum ve sınırları, vergilendirme yetkisi ve hukuki sınırları, vergi ödevi, yükümlülük ve sorumluluk kavramları, vergilendirme süreci ve bunu oluşturan çeşitli önkoşul, aşama ve işlemler, vergi hukukunda süreler, vergi borcunu sona erdiren sebepler, vergi alacağının güvence altına alınması yolları, vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözüm yolları, vergi suç ve kabahatleri ile bunlar için öngörülen cezalar, Türk vergi sistemini oluşturan çeşitli vergiler ile kamu borçları, kamu harcamaları ve bütçeye dair çeşitli konular ön lisans düzeyinde aktarılacaktır.