Müzelerde Toplumsal Çalışmalar 41005031

20. yüzyılla birlikte yaşanan toplumsal değişimler müzenin toplumdaki rolünü, felsefe ve uygulamalar bağlamında değiştirmiştir. Çağdaş müze, toplum için kitle iletişimine dayanan ve iletişimin çeşitli yöntem ve tekniklerini de içeren yeni müzecilik yaklaşımları geliştirmekte ve uygulamaktadır. İzleyici geliştirmek, katılıma odaklanan sergi ve sunumlar oluşturmak, farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik eğitim çalışmaları planlamak, kültürel çeşitlilik içerikli sosyal etkinlikler planlamak ve uygulamak ve varlığını sürdürebilmek için etkili yöntemler geliştirmek günümüz müzelerinin öncelikleri arasındadır. Türü ne olursa olsun çağdaş işlevlerini “toplumsal çalışmalar” odağıyla belirleyen müzeler kültür, sanat, demokrasi, özgürlük, çeşitlilik, somut ve somut olmayan kültürel miras, toplumsal uyum, sürdürülebilirlik, eşitlik ve adalet temalarını sergi, sunum ve etkinliklerinde ayrıntılı olarak işlemektedir. Bu bağlamda toplumsal işlevlerini yerine getirmek için müzelerin çeşitliliklerini korumaları, toplumdaki yerlerini sağlamlaştırmaları, izleyici araştırmaları yapmaları, yeni teknolojileri takip etmeleri, sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmeleri, kültürel miras ve eğitim alanlarında sorumlu sektörler ve kurumlarla işbirliği yapmaları ve uluslararası müze ağlarına aktif olarak katılmaları beklenmektedir. Bu ders yeni teknolojiler, gündelik hayatın hızla değişen gündemleri, küreselleşme ve küresel ekonomi vb. gelişmelerden etkilenen müzelerin, kültürel ve doğal mirası korumak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve sürdürmek adına topluma ulaşma süreçlerinde ziyaretçi çalışmaları, sergi, sunum, eğitim ve sosyal etkinlikler hazırlama gibi temel müzecilik uygulamalarını gerçekleştirme süreçlerine ilişkin örnek kuram ve uygulamalara odaklanmaktadır.

Eğitimci: Ceren Karadeniz