İslam Felsefesinde Erdem konusunıu klasik kaynaklar eşiliğinde ele almak

Aristo ve platon etkisinde İbn Miskeveyh,N.Tusi,C.Devvani ve Kınalızade Ali Efendinin erdem anlayışlarını

Kindi,Farabi,İbn Sina,Gazali İbn Hazm ve İbn Rüşd etkisinde incelemek.