Bu ders dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak yerel yönetimlerin merkezle rol ve sorumluluk paylaşımı ile mali yapısı ve işleyişi konusunu ele almaktadır. Bu ders kapsamında, Türkiye’nin idari ve mali yapısı çerçevesinde yerel yönetimlerin kaynak tahsis süreç, planlama ve bütçeleme sistemi, hizmet ve harcama sorumlulukları, gelirleri, merkezle olan kaynak paylaşımı, borçlanması, kontrol ve denetim süreçleri konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Mahalli İdareler Maliyesi dersi üç ana bölümde anlatılmaktadır. Birinci bölüm mahalli idare kavramıyla ilgili genel esaslar kapsamında mahalli idareleri ve mahalli idarelerin varlık sebeplerini,  yönetimler arası mali ilişkileri ve bu ilişkilerin düzeyi üzerinde durmaktadır. İkinci bölüm mahalli idareler maliyesi çerçevesinde mahalli idarelerin merkezi idare başta olmak üzere diğer idarelerle hizmet ve gelir paylaşımı, mahalli idareler tarafından sunulan hizmetlerin ekonomik analizi, borçlanmayı da içerecek şekilde hizmet finansmanı için kullanılan finansman kaynakları konularından oluşur. Son bölüm ise Türkiye’de mahalli idarelerin (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) mali yapısı ve mali performansı ile ilgilidir.  Burada bütçe sistemi, harcama ihtiyacı, gelir yapısı ve gelir paylaşım sistemleri ile borçlanma ayrı başlıklar halinde ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır