Yakıtlar konusu içerisine giren petrol-doğal gaz, kömür ve bitümlü şey hakkında genel bilgi ve ülkemizin bu yakıtlar açısından potansiyelinin ortaya konulması. Petrol aramacılığının havza tipi, paleoiklim ve paleotektonik ortamlarla ilişkisinin öğretilmesi. Petrol aramacılığı hakkında jeolojik olarak hangi materyallerin ve analiz yöntemlerinin kullanılacağının anlatılması ve uygulamalarda örnek çözümler ile pekiştirilmesi. Geleneksel ve geleneksel olmayan doğal-gaz kaynaklarının tanıtılması. Geleneksel doğal gazın hangi jeolojik ortamlarda ve hangi yöntemlerle bulunacağının aktarılması. Geleneksel olmayan doğal gaz kaynaklarının (şeyl gazı, kömür kökenli gaz, sıkı kumtaşı gazı, gaz hidrat vb.,) tanıtılması ve bu kaynakların bulunması için hangi jeolojik yöntemlerin kullanıldığının öğretilmesi. Bitümlü şeyl kayaçlarının tanıtılması ve hangi jeolojik ortamlarda oluştuğunun öğretilmesi. Türkiye bitümlü şeyl havzaları hakkında genel bilgi paylaşımı. Bitümlü şeyllerden hangi yöntemlerle petrol üretimi yapıldığının öğretilmesi.