Ehl-i Sünnet (Hadis Taraftarları, Ma’turidilik ve Eş‘arilik),
Yezidiliğin ve  Vehhabilik doğuşu, görüşleri, edebiyatı ve tarihçesi; Mezheplerin
itikadî ve tasavvufi boyutu; İslam dünyasındaki mehdi ve mesihçi hareketlerden
Bahailik, Kadiyaniliğin doğuşu, teşekkülü, görüşleri edebiyatı ve günümüzdeki
durumu; Alevilik-Bektaşiliğin Mezhepler Tarihi açısından değerlendirilmesi; İslam
dünyasında mezheplerin nüfus oranları ve coğrafi dağılımı; Tarihte Türklerin
benimsediği mezhepler; Mezhepler arası ilişkiler, Mezhepçilik sebepleri ve sonuçları.
-Ehl- i Sünnet ve Ashabu’l-Hadis,
-Ehl- i Sünnet Eşarilik,
-Ehl- i Sünnet Maturidilik,
-Mezheplerin Ameli ve Tasavvufi Boyutu,
-Vahhabilik
-Selefilik
-Yezidilik,
-İslam Kültüründe Mesihlik ve Mehdilik İddiaları,

-Kadiyanilik,
-Babilik- Bahailik,
-Mezhepler tarihini ilgilendiren yönleriyle Alevilik-Bektaşiliğin inanç boyutu
ve etkilendiği mezhebi unsurlar,
-Alevilik- Bektaşilik üzerinde etkili olan Türk Kültürü, Şiiliğin Alevilk-
Bektaşilik üzerine etkileri, Hacı Bektaş Veli ve Makalatı, Buyruklar ve günümüzde
Alevi-Bektaşilerin dağılımı konularında öğrencilerin  bireysel faaliyetleri (Seminer
veya Panel)
-Tarihte Türklerin benimsediği Mürcie, Mutezile, Maturidiilik, İsmaililik vb.,
Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan mezheplerin günümüzdeki coğrafi dağılımı, nufus
oranları,
-İslam Tarihinde mezheplar arası ilişkiler, Mezhepler üstü din anlayışı,
Mezheplerin İslam düşüncesine katkıları, Mezhepler arası anlaşmaslıkların sebepleri
ve çözüm yolları, Mezhepçilik, Mezhepsizlik ve mezhebin dinle özdeşleştirilmesi,
Hızlı sosyo-kültürel değişme ve mezhepler.