Yönetici olmanın en önemli yanlarından biri karar vermektir. Verilen en iyi ve etkin kararlar gerçeklere dayalı olanlardır. Bu türlü kararlar data kullanmayı gerektirir. Data çoğu zaman değişim gösterir. Bu dersin temel amacı datanın istatistiksel analizi aracılığı ile tutarlı ve gerçeklere dayalı karar verebilme ve tahmin yapabilme yöntemlerini öğretmektir. 

1.      Farklı data türlerini birbirinden ayırdedebilmek, 
2.      Datanın sayısal olmayan ve sayısal özetleme yöntemleri ile işlemden geçirilerek özetlenmesi.
3.      Varyansın hesaplanması ve elde edilen sonucun yorumlanması.
4.      Olasılıkların ve olasılık dağılımlarının nasıl kullanıldığı. 
5.      Önemli olayların nasıl değerlendirilmesi gerektiği.
6.      Örneklemin iyi anlaşılabilmesi için Merkesi Limit Teoreminin öğrenilmesi.
7.      Normal ve Binom dağılım parametrelerinin tahmin edilmesi.
8.      Güven aralıklarının oluşturulması ve tahmin yaparken kullanılması. 
9.      Hipotez testlerinin oluşturulması ve tahminlerde kullanılması.
10.   Parametrik olmayan testlerin yapılması.
11.   Endeks sayılarının oluşturulması ve elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi.
12.   İstatistiksel analizde kullanılan paket programların öğrenilmesi.
Bilgisayar çıktılarının okunması ve yorumlanması.

1

İSTATİSTİK NEDİR?

        Giriş ve Genel Bilgiler

Temel İstatistiksel Kavramlar

Populasyon

Örnek

İstatistiksel Çıkarım

Sayısal Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi

Belli İlişkilerin İstatistiksel Yöntemlerle Analizi

Belirsizliklerle İlgilenmek

Belirsizlikler Karşısında Karar Verme ve Tahmin Yapma

 

2

SAYISAL BİLGİLRİN (VERİLERİN) ÖZETLENMESİ

Populasyon Kavramı

Örnek Kavramı

Sayısal Bilgilerin Özetlenmesi

Gruplandırılmamış Veri Setlerinin Özetlenmesi

Gruplandırılmamış Veri Setleri İçin Merkezi Eğilim Ölçüleri

Mean (Ortalama)

Medyan (Orta)

Mode (Model)

Gruplandırılmamış Veri Setleri İçin Merkezi Dağılım (Yayılım) Ölçüleri

Varyans

Standart Sapma (Hata)

Ortalama Mutlak Sapma

Aralık

Çeyrek Ve Ondalıklar

Değişim Katsayısı

     Gruplandırılmış Veri Setlerinin Özetlenmesi

Merkezi Eğilim Ve Dağılım Ölçüleri

Sıklık Dağılımı

Mutlak Sıklık Dağılımı

Birikimli Mutlak Sıklık Dağılımı

Relatif Sıklık Dağılımı

Relatif Birikimli Sıklık Dağılımı

Grafiksel Analiz

Histogramlar

Poligonlar

Gövde Ve Yaprak Grafikleri

Diğer Grafiksel Yöntemler

Verilerin Grafiksel Özetlenmesi Aşamasında

Yanılgıların Ortadan Kaldırılması İçin Dikkat Edilecek Önemli Noktalar

 

3

İNDEX SAYILARI

İndex Sayıları Poblemi

Basit Ve Toplam İndex Sayıları

Basit İndex

Basit Toplam İndex

Ağırlıklı Toplam İndex

Laspeyres İndex

Paasche İndex

Fisher İdeal İndexi

Tüketici Fiyat İndexi

Tüketici Fiyat İndexinin Kullanımı İle Fiyatların Deflate Edilmesi

Ağırlıklı Toplam Miktar İndexleri

Laspeyres Miktar İndexi

Paasche Miktar İndexi

Fisher İdeal Miktar İndexi

Değer İndexi

Özet Ve Bitiriş

4

OLASILIK TEORİSİ

Giriş ve Konuya Genel Bir Bakış

Gelişigüzel Deneme (Tesadüfi Deneme)

Olasılık Nedir?

Olasılık Yaklaşımları

Olasılık Teorisinden Çıkarımlar, Sonuçlar, Olasılık Türleri ve Kuralları

İki Değişkenli Olasılıklar

Bayes Teoremi

5

KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE BUNLARA AİT OLASILIK DAĞILIMLARI

Rassal  Değişkenler

Kesikli Değişkenler için Olasılık Dağılımları

Kesikli Tesadüfi Değişkenler İçin Beklentiler

6

KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE BUNLARA AİT OLASILIK DAĞILIMLARI

Beklenen Değer ve Varyans

Binomial Dağılım

Hipergeometrik Dağılım

Poisson Dağılım

7

SÜREKLİ RASSAL DEĞİKENLER VE BUNLARA AİT OLASILIK DAĞILIMLARI

Uniform Dağılım

Normal Dağılım

8

SÜREKLİ RASSAL DEĞİKENLER VE BUNLARA AİT OLASILIK DAĞILIMLARI

Merkezi Limit Teoremi

Üstel (Exponansiyel) Dağılım

9

TAHMİN

Örnekleme Ve Örnek Dağılımı

Nokta Tahmini

Tek Populasyona İlişkin Tahminler: Aralık Ölçümleri ve Güven Aralığı

Nokta ve Aralık Tahminleri

Varyans Bilinmediğinde Populasyon Ortalamasının Tahmini

10

TAHMİN

t- Dağılımı

Büyük Ölçekli Örnekler İçin Güven Aralığı Oluşturulması

Normal Populasyonun Varyansı İçin Güven Aralığı Oluşturulması

Normal İki Populasyonun Ortalamalarının Farkları İçin Güven Aralığı Oluşturulması

Örnek Gözlem Sayısının Tahmini

 

11

 

HİPOTEZ TESTLERİ

Giriş Ve Konuya Genel Bir Bakış

Hipotez Testlerinin Yapısı

Populasyon Varyansının Bilinmesi Durumunda Normal Populasyonun Ortalamasının Testi

 

12

 

HİPOTEZ TESTLERİ

Populasyon Varyansının Bilinmemesi Durumunda Normal Populasyonun Ortalamasının Testi

c2 (Ki Kare) Testi

 

13

 

       HİPOTEZ TESTLERİ

Büyük Ölçekli Örneklerin Testi

Normal İki Populasyonun Ortalamalarının Testi

 

14

 

HİPOTEZ TESTLERİ

Normal İki Populasyonun Varyansları İle İlgili Eşitlik Testi

Testin Gücünün Ölçümü

Hipotez Testleri İle İlgili Bazı Görüş Ve Yorumlar

 

 

 

 

DERSİN VERİLMESİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1.      Özsoy, Onur. (2010) İktisatçılar ve İşletmeciler İçin İstatistik, 3. Baskı  Ankara:Siyasal Kitabevi.

2.     Özsoy, Onur. (2004) Soru ve Yanıtlarla İstatistik, Ankara:Turhan Kitabevi.

3.     Mark L. Berenson, David M. Levine and Timothy C. Krehbiel Basic Business Statistics, 11th edition,