DERSİN KODU VE ADI

Verildiği Yarıyıl

T+U

Kredisi

AKTS

IKT342 İSTATİSTİK II

II

4

4

7

DERSİN TÜRÜ (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

DERSİN DÜZEYİ (Lisans / Y.Lisans)

Lisans

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/LERİ

Prof.Dr. Onur ÖZSOY

 

DERSİN AMACI

Yönetici olmanın en önemli yanlarından biri karar vermektir. Verilen en iyi ve etkin kararlar gerçeklere dayalı olanlardır. Bu türlü kararlar data kullanmayı gerektirir. Data çoğu zaman değişim gösterir. Bu dersin temel amacı datanın istatistiksel analizi aracılığı ile tutarlı ve gerçeklere dayalı karar verebilme ve tahmin yapabilme yöntemlerini öğretmektir. 

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.      Farklı data türlerini birbirinden ayırdedebilmek, 
2.      Datanın sayısal olmayan ve sayısal özetleme yöntemleri ile işlemden geçirilerek özetlenmesi.
3.      Varyansın hesaplanması ve elde edilen sonucun yorumlanması.
4.      Olasılıkların ve olasılık dağılımlarının nasıl kullanıldığı. 
5.      Önemli olayların nasıl değerlendirilmesi gerektiği.
6.      Örneklemin iyi anlaşılabilmesi için Merkesi Limit Teoreminin öğrenilmesi.
7.      Normal ve Binom dağılım parametrelerinin tahmin edilmesi.
8.      Güven aralıklarının oluşturulması ve tahmin yaparken kullanılması. 
9.      Hipotez testlerinin oluşturulması ve tahminlerde kullanılması.
10.   Parametrik olmayan testlerin yapılması.
11.   Endeks sayılarının oluşturulması ve elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi.
12.   İstatistiksel analizde kullanılan paket programların öğrenilmesi.
13.   Bilgisayar çıktılarının okunması ve yorumlanması.

 

DERSİN PLANI VE İÇERİĞİ

Haftalar

 

1

İSTATİSTİK NEDİR?

        Giriş ve Genel Bilgiler

Temel İstatistiksel Kavramlar

Populasyon

Örnek

İstatistiksel Çıkarım

Sayısal Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi

Belli İlişkilerin İstatistiksel Yöntemlerle Analizi

Belirsizliklerle İlgilenmek

Belirsizlikler Karşısında Karar Verme ve Tahmin Yapma

SAYISAL BİLGİLRİN (VERİLERİN) ÖZETLENMESİ

Tablo, Grafik ve Sayısal Özetleme Yöntemleri

2

Birinci hafta anlatılanlarla ilgili bilgisayarda uygulamalar

SPSS’de data girişi ve tanımsal istatistiksel analiz yöntemlerinin uygulamalarının yapılması

3

Anket Hazırlama Yöntemleri

Anket hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Ankette sorulması olası soru türleri

4

Anket Uygulaması Sonucu Elde Edilen Verilerin SPSS’de Girişlerinin Yapılması

5

SPSS’de Girişleri Yapılan Verilerin Tanımsal İstatistiksel Analizleri

6

KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE BUNLARA AİT OLASILIK DAĞILIMLARI

Beklenen Değer ve Varyans

Binomial Dağılım

Hipergeometrik Dağılım

Poisson Dağılım

SÜREKLİ RASSAL DEĞİKENLER VE BUNLARA AİT OLASILIK DAĞILIMLARI

Uniform Dağılım

Normal Dağılım

Merkezi Limit Teoremi

Üstel (Exponansiyel) Dağılım

7

SPSS’de Uygulama

8

SPSS’de Uygulama

9

TAHMİN

Örnekleme Ve Örnek Dağılımı

Nokta Tahmini

Tek Populasyona İlişkin Tahminler: Aralık Ölçümleri ve Güven Aralığı

Nokta ve Aralık Tahminleri

Varyans Bilinmediğinde Populasyon Ortalamasının Tahmini

t- Dağılımı

Büyük Ölçekli Örnekler İçin Güven Aralığı Oluşturulması

Normal Populasyonun Varyansı İçin Güven Aralığı Oluşturulması

Normal İki Populasyonun Ortalamalarının Farkları İçin Güven Aralığı Oluşturulması

Örnek Gözlem Sayısının Tahmini

 

SPSS’de Uygulama

10

HİPOTEZ TESTLERİ

Giriş Ve Konuya Genel Bir Bakış

Hipotez Testlerinin Yapısı

Populasyon Varyansının Bilinmesi Durumunda Normal Populasyonun Ortalamasının Testi

Populasyon Varyansının Bilinmemesi Durumunda Normal Populasyonun Ortalamasının Testi

SPSS’de Uygulama

 

11

 

HİPOTEZ TESTLERİ

c2 (Ki Kare) Testi

Büyük Ölçekli Örneklerin Testi

Normal İki Populasyonun Ortalamalarının Testi

Normal İki Populasyonun Varyansları İle İlgili Eşitlik Testi

Testin Gücünün Ölçümü

Hipotez Testleri İle İlgili Bazı Görüş Ve Yorumlar

SPSS’de Uygulama

 

12

 

Faktör Analizi

SPSS’de Uygulama

 

13

 

VARYANS ANALİZİ

SPSS’de Uygulama

 

14

 

REGRESYON ANALİZİ

SPSS’de Uygulama

 

 

 

 

DERSİN VERİLMESİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1.      Özsoy, Onur. (2010) İktisatçılar ve İşletmeciler İçin İstatistik, 3. Baskı  Ankara:Siyasal Kitabevi.

2.     Özsoy, Onur. (2004) Soru ve Yanıtlarla İstatistik, Ankara:Turhan Kitabevi.

3.     Mark L. Berenson, David M. Levine and Timothy C. Krehbiel Basic Business Statistics, 11th edition,