Dersin konusunu Türkiye'nin Osmanlı imparatorluğu dönemindeki idare tarihi oluşturmaktadır. İdare ve teşkilat yapısının ekonomik, sosyal ve siyasal süreçlerle ilişkilendirilmeden ortaya konamayacağı aşikardır. Bu çerçevede dersin işlenişinde de merkezin idare olarak belirlendiği ve fakat bunun anılan diğer yapılarla ilişkilendirildiği bir konu bütünlüğü oluşturulacaktır. Türkiye'de idarenin kökenleri olarak İslam, Selçuklu, Roma mirası ve diğer etkenler ele alınarak Osmanlı Klasik Döneminin oluşumu açıklanacak ve bu dönemin temel idari mekanizmaları üzerine odaklanılacaktır. Bu dönem bir klasik imparatorluk yapısı olarak benzerleriyle karşılaştırılacak ve "bozulma" ve "çözülme" dönemleri de "modernleşme" kavramıyla elele değerlendirilecek ve Tanzimat süreci incelenecektir. Cumhuriyet devrimlerinin kökenleri ele alınarak ders sonlandırılacaktır.