• Tefsir Tarihi ve Usulü dersi, başlangıçtan günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'in yorumlanma sürecini, temsilcilerini, ürünlerini ve ortaya çıkan tefsir disiplininin usulünü ana noktaları öne çıkararak öğrenci anlatır. Bu doğrultuda Hz. Peygamber, sahabe ve tabiin neslinden başlamak üzere Emevi, Abbasi, Osmanlı ve çağdaş dönemlerdeki Kur'an'ı yorumlama faaliyetleri ve Kur'an'ı anlamak için gerekli olan ıstılahlar ile usul konuları sırasıyla ele alınır, tanıtılır, irdelenir.