Dersin Amacı: 

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Teaching Goals:

To provide a healthy and safe environment at workplaces, to reduce work accidents and occupational diseases, to inform employees about legal rights and responsibilities, to teach occupational risks they face and precautions to be taken against these risks, and to give proper behavior by building awareness of occupational health and safety.

Dersin İçeriği:

Biyolojik risk etmenleri, psikososyal risk etmenleri, Yangın, Acil durum planları, sağlık ve güvenlik işaretleri, Kişisel koruyucu donanımlar, Kapalı alanlarda çalışmalarda güvenlik, Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri, iş hijyeni

Course Content:

Biosecurity risk factors, Psychosocial risk factors, Fire, Emergency plans, Health and safety signs, Personal protective equipment, Safety when working in confined spaces, Health and safety precautions when working with carcinogenic and mutagenic substances, Work hygiene