Nüfus artışına ve sanayileşmeye paralel olarak doğal çevrenin kullanımının multidisipliner çalışmalar ile planlanması kentleşmenin esasını oluşturmaktadır. Doğal ekolojik sistem ile insan ekolojisinin uyum içinde sürdürelebilir bir ilişki içinde olması ile kentleşmede sorunlar en aza indirgenebilir. Kentleşmenin ilk aşaması olan sistematik planlama kavramı ile planlamanın Türkiye'deki gelişimi irdelenecektir. Afete duyarlı planlamanın esasları tartışılacaktır. Yerleşim alanlarının planlanmasında farklı ölçeklerde yapılan çalışmalar açıklanacaktır. Genel jeolojik ve jeoteknik etüdler ile detaylı çalışmalar ve mikrobölgelendirme esasları detaylı olarak tartışılacaktır. Ülkemizde bu konu ile ilgili yayınlanmış olan yönetmelikler ve gelişimleri incelenecektir. Başta deprem olmak üzere, jeolojik afetler hakkında bilgi verilerek, planlamada dikkat edilmesi gereken konular tartışılacaktır. Ülkemiz ve dünyadan örnekler verilerek,yerleşim alanları ve kentleşmede jeoloji mühendisliği disiplininin yeri ve önemi vurgulanacaktır. CBS konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uzman bir yüksek jeo.müh. ayrıca seminer verecektir. Özellikle akıllı kent sistemlerine vurgu yapılması amaçlanmıştır.