Tasavvuf İslâm'ın mistik yönüyle bir alandır. Burada en önemli husus dinin mistik yönünün sahih bir şekilde öğrenilmesidir. Dolayısıyla Tasavvuf I dersinde Tasavvufun ortaya çıkışıyla başlanacak ve Kur'ân-Sünnet içindeki yeri derslerde tartışılacaktır. Her dinin mistik bir yönü olduğu için dinlerin manevî yönlerinin sadece İslâm'da olduğunu söylemek yanlış olur. Bu mistik yöne diğer semavî dinlerin tamamında bulunmaktadır. Dolayısıyla dinlerdeki en temel bu ortak yönün sahih bir şekilde anlaşılması ve İslâm özelinde Tasavvufun temel kaynaklarıyla bilinmesi son derece önem arz etmektedir.

Her bilim dalının kendine has bir terminolojisi vardır. Tasavvuf bilim dalının da kendine özel bir takım ıstılahları bulunmaktadır. Tasavvufun yanlış anlaşılmasının en temel sebeplerinden biri de bu ıstılahları vakıf olamamaktan kaynaklanmaktadır. Bu durum sufi şahsiyetlerin reddedilmesine ve hatta tekfir edilmelerine sebep olmaktadır. Bundan dolayı Tasavvuf I dersinde sufilerin özel ıstılahları incelenecek ve doğru bir şekilde anlaşılmalarına katkı sağlayacaktır. Ayrıca Tasavvufun diğer İslamî ilimlerle olan ilişkisi, sufilen akıl, kalb, nefis, ruh gibi çok temel konulara yaklaşımları incelelenecektir.