Bu ders kapsamında, organik kimyanın doğuşu, önemi, günlük yaşamdaki yeri, organik kimya ve anorganik kimya kavramlarının karşılaştırılması, organik ve anorganik bileşiklerin özellikleri, organik bileşiklerin yapılarının aydınlatılma yöntemleri, molekül formüllerinin bulunması, bağlanma ve izomerlik, Lewis yapılarının yazılması, formal yük ve rezonans, polarizasyon, dipol, polar ve apolar kavramlar, alkanlar ve sikloalkanların petrolden elde edilmesi, fiziksel özellikler, adlandırma kuralları, doymuş ve doymamışlık kavramları, elde edilme yöntemleri, reaksiyonları, reaksiyonların mekanizmaları, alkoller, eterler, epoksitler, fenoller, aril halojenürler, aromatiklik, benzen ve türevlerinin verdiği reaksiyonlar ile enantiyomer, diastreomer, mezo bileşikler, optikçe aktiflik, polarize ışık, (R) ve (S) adlandırma kuralları gibi stereoizomerlik konuları ve kavramları öğretilecek, uygulama yapılarak kavramlar pekiştirilecektir.