GGY331 GGY475 Maliye Teorisi ve Politikaları

Ders; öğrencilere, maliye kavramı ve kuramları, kamu maliyesinin gelişimi,  amacı ve fonksiyonları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu hizmeti, kamu geliri, kamu harcamaları ve sınıflandırılması,  vergi hukuku ve teorisi, vergilendirme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, bütçe tanımı, bütçe kuramları önemi, işlevi, ilkeleri ve teknikleri, Türk Vergi Sisteminin incelenmesi, merkezi yönetim maliyesi ve yerel yönetimler maliyesi, mali tevzin kavramı ve yönetimlerarası ilişkiler, maliye politikasının amaç ve araçları, maliye politikası uygulama yöntemleri, ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara ulaşmaya yönelik maliye politikası ve Türkiye’de maliye politikası uygulamalarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ekseninde ve diğer yasal düzenlemelerle ilişkili olarak değerlendirilmesi bilgi temelini vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitimci: N. Semih ÖZ