Hukukun Temel Kavramları dersinin kapsamına hukuk kavramı, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve bu dalların hepsi için ortak olan ya da dallara özgü temel kavram ve kurumlar, son olarak hukukun uygulanması konuları girmektedir. Bu bağlamda, ilk olarak hukuk kuralları hakkında genel açıklamalar yapılmakta, hukuk kuralları ile diğer toplumsal davranış kuralları arasında ilişki kurulmakta, yaptırım kavramı irdelenmekte ve pozitif hukuk-ideal hukuk, evrensel hukuk-yerel hukuk, yazılı hukuk-yazılı olmayan hukuk ayrımları, hukukun adalet ve insan hakları ile ilişkisi ele alınmakta, başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Hukukun kaynakları çerçevesinde, hukuk kaynağı kavramı açıklanmakta, Türk hukukunun anayasa, kanun, uluslararası antlaşma, tüzük gibi yazılı yürürlük kaynakları, örf ve adet hukuku ile yardımcı kaynaklar hakkında bilgi verilmektedir. Hukuk dalları kapsamında ele alınan başlıca konuları ise hukukun dallara ayrılması sorunu, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt-dalları oluşturmaktadır. Bu çerçevede, alt-dallarla ilgili temel bilgiler verilmekte ve kamu hukuku ile özel hukuka ilişkin bazı temel kavramlar genel olarak açıklanmaktadır. Son olarak, hukukun uygulanması konusu kapsamında, hukukun yer ve zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının türleri, kuralların yorumlanmasına ilişkin başlıca yöntemler açıklanmaktadır.