Veri tipleri ve değişkenler, dinamik (dynamically typed) ve kuvvetli tipli (strongly-typed) programlama, Nesneye Yönelik Programlamanın Temelleri, Python’da veri yapıları (list, tuple, dictionary, set), veri yapıları üzerinde indeks ve dilimleme işlemleri, Python’da temel fonksiyonlar ve modüller, Döngüler, Mantıksal kontrol ve karşılaştırma komutları, hata yakalama, Dosya girdi ve çıktı işlemleri, komut satırı argümanları, standart girdi ve çıktı işlemleri, Fonksiyon tanımlama ve modül kullanımı, Değiştirilebilir (mutable) ve değiştirilemez (immutable) veri tipleri ve uygulamaları, doğrusal cebir hesapları, polinom ve regresyon hesapları, çeşitli jeofizik veri türlerinin okunması/yazdırılması, coğrafi verilerin koordinat dönüşümleri, alan hesapları, verilerin sıralanması, minimum ve maksimum değerlerin bulunması, farklı kriterlere göre verilerin ayıklanması.