Genetiğin tarihçesi, genotip, fenotip, gen, allel, çaprazlama, monogenik ve poligenik kalıtım kavramlarının tanımı. Mendel denemelerinin esası, Mendel yasaları (Ayrışma ve bağımsız düzenlenme yasası). Monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlamalar, Kontrol (test) çaprazlamaları ve çaprazlama sonuçlarının istatistiki analizi, İnsanlarda aktarım genetiği ve soy ağaçları, Mitoz ve mayozun kromozomal esası ve bitkilerde döl almaşı, Mendel oranlarından sapmalar (eksik dominantlık, kodominantlık, çoklu allelizm, letal alleller), Epistatik ilişkiler. İnsanlarda X kromozomu bağlantısı, Genetik ifade üzerine etkili iç ve dış çevresel faktörler (penetrans, expressivite, supresyon ve pozisyon etkisi, sıcaklık, besinler, genetik ifadenin başlaması, genetik öne geçiş ve genetik damga), Ökaryotlarda bağlantı, crossing-over ve gen haritaları, Ökaryotlarda ileri haritalama teknikleri (tetrat analizleri) ve prokaryotik organizmalarda gen haritalarının yapılması (Konjugasyon, transdüksiyon, transformasyon), Kromozomal mutasyon tipleri-I (kromozom yapısında meydana gelen değişmeler), Kromozomal mutasyon tipleri-II (kromozom sayısında meydana gelen değişmeler), Populasyon genetiği-I (Allelik frekansların saptanması, Hardy-Weinberg yasası, genetik varyasyon ve genetik varyasyonun tanımlanmasını esas alan yöntemler), Populasyon genetiği-II (Allelik frekansların değişimine neden olan etkiler: mutasyon, genetik kayma, rastlantısal allelik frekans değişimleri, göç ve doğal seçilim), Değişik bitki ve hayvan türlerinde melezleme denemelerinin dizaynı, Çaprazlamaların Punnett karesi ve sınıf dpiyagramları ile gösterimi, Ki-kare testi, Soy ağacı analizleri, Bitki hücrelerinde karyokinez aşamaları, AB0, MN kan grupları, Drosophila’da beyaz lokusu ve letal allelik etki örneklerinin teorik analizi, Epistatik oranların analizi, Epigenetik kavramların moleküler esası, Örnek problem çözümleri, Karyotip analizleri, Populasyonlarda allelik frekansların matematiksel ifadesi