Dr. Pınar KIZILHAN

Dersin amacı

Seçimlik bir lisans dersi olarak tasarlanmış olan “Eğitimde Etkin Öğrenme” dersinin amacı, öğretmen adaylarının, bireyin ve konu alanının doğasını göz önüne alarak başta öğrenci katılımı olmak üzere etkin öğrenmeyi destekleyen en uygun öğretim planı tasarlamasını sağlamasına yardımcı olmaktır. 

The aim of the course

The aim of the "Active Learning in Education" course, designed as an optional undergraduate course, is to assist the teacher candidates in designing the most appropriate teaching plan that supports effective learning, especially student participation, taking into account the nature of the individual and the subject area.

Dersin İçeriği

“Eğitimde Etkin Öğrenme” dersi öğrencilerin;

1). Eğitim ve öğrenme kavramları üzerine çok boyutlu bir bakışa sahip olmalarına,

2). Öğrenciyi merkeze alan ve konu alanına en uygun yöntemle özgün ders tasarımı geliştirmelerine,

3). Etkin öğrenmenin kavramsal, kuramsal, düşünsel ve felsefi temellerini anlamalarına

4). Oluşturmacı ve Davranışçılık Kuramlarını karşılaştırmalarına

5). Sokratesçi Düşünme Yöntemini anlamalarına,

6). Platon’un İdelar Kuramına Dayalı Olarak öğrenmenin “anımsama” olduğunu anlamalarına,

7). Nörofizyolojik kuramın eğitim açısından önemini anlamalarına,

8). Yaratıcı Düşünme tekniklerinin ne olduğunu anlamalarına,

9). Yaratıcı drama destekli öğrenmeyi destekleyecek eğitim durumları tasarlamalarına,

10) Etkin öğrenmeyi destekleyen öğretim tekniklerini uygulamalarına

10). Farklı ülkelerde uygulanan etkin öğrenme uygulamalarını değerlendirebilmelerine,

11). İstasyon tekniğini kullanmalarına

12) Problem çözme tekniğini kullanmalarına

13). Gezi Gözlem ve İnceleme tekniğini kullanmalarına

14). Buluş Yoluyla Öğrenmeyi kullanmalarına yardmcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Course Content

The students are able to during The course "Active Learning in Education"

1). To have a multidimensional perspective on the concepts of education and learning,

2). Students are encouraged to develop original course design with the most appropriate method for centering and subject area,

3). To understand the conceptual, theoretical, intellectual and philosophical foundations of effective learning

4). To compare Constructivist Approach and Behaviorism Theories

5). To understand the Socratic Thinking Method,

6). Based on Plato's Theory of Theories, to understand that learning is "recollection"

7). To understand the importance of neurophysiological theory in terms of education,

8). To understand what Creative Thinking techniques are,

9). To design educational situations that will support creative drama-supported learning,

10) To apply teaching techniques that support effective learning

10). They should be able to evaluate effective learning practices applied in different countries,

11). To use the station technique

12) To use the problem solving technique

13). To use the Trip Observation and Review technique

14). It is designed to help them use Learning Through Discovery.

Öğrenme Çıktıları

1). Öğrenmenin kuramsal, düşünsel ve felsefi temellerini açıklamak,

2). Oluşturmacı öğrenme yaklaşımını ve Davranışçı Öğrenme Kuramını karşılaştırabilmek,

3). Sokratesçi Düşünme Yöntemini anlamak,

4). Sokratesçi Düşünme Yöntemininin aşamalarını eğitimde uygulamak,

5) Platon’un İdealar Kuramı’na göre öğrenmenin nasıl olduğunu yorumlamak,

6) Öğrenmenin Nörofizyolojik temellerini kavramak,

7) Beynin öğrenmeyle ilgili belli başlı özelliklerini bilmek,

8) Bireyin yaşamında yaratıcılığın önemini yorumlamak,

9) Yaratıcı düşünme tekniklerini öğrenme öğretme ortamında uygulamak,

10) Yaratıcı drama destekli atölye yazmanın temel kurallarını bilmek,

11) Etkin öğrenmeyi destekleyen öğrenme tekniklerine uygun ders planı tasarlamak.

Outputs of Learning

1). To explain the theoretical, intellectual and philosophical fundamentals of learning,

2). To compare the Constructivist learning approach and Behavioral Learning Theory,

3). To understand the Socratic Thinking Method,

4). To apply the stages of the Socratic Thinking Method in education,

5) Interpreting how learning is based on Plato's Ideal Theory

6) To recognize the neurophysiological bases of the learning

7) To know the main features of the brain related to learning,

8) To interpret the importance of creativity in an individual's life,

9) Apply creative thinking techniques in the learning environment,

10) To know the basic rules of creative drama supported workshop writing,

11) To design a lesson plan suitable for learning techniques that support effective learning.

 

Ders akışı

 Hafta 1. Eğitimle İlgili Temel Kavramlar

Week 1. Basic Concepts Related to Education

Hafta 2. Etkin Öğrenmeyle İlgili Kavramsal Çerçeve

Week 2. Conceptual Framework for Active Learning

Hafta 3. Etkin Öğrenmenin Kuramsal, Düşünsel ve Felsefi Temelleri

Week 3. Theoretical, Intellectual and Philosophical Foundations of Effective Learning

Hafta 4. Oluşturmacı ve Davranışçılık Kuramları

Week 4 Constructivist and Behaviorism Theories

Hafta 5. Sokratesçi Düşünme Yöntemi

Week 5 Socratic Thinking Method

Hafta 6: Platon İdelar Kuramı (Bir Anımsama Olarak Öğrenme)

Week 6 Plato's Theory of Ideas (Learning as a Recollection)

Hafta 7. Nörofizyolojik Kuram ve Öğrenme

Week 7. Neurophysiological Theory and Learning

Hafta 8. Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Öğrenme

Week 8. Creative Thinking Techniques and Learning

Hafta 9. Yaratıcı Drama Destekli Öğrenme

 Week 9. Creative Drama Based Learning

 Hafta 10. Etkin Öğrenmeyi Destekleyen Öğrenme Teknikleri

Week 10. Learning Techniques to Support Effective Learning

 Hafta 11. İstasyon Tekniği ve Örnek Uygulama

 Week 11. Station Technique and Practice

Hafta 12. Problem Çözme ve Örnek Uygulama

Week 12. Problem Solving and Practice

Hafta 13. Gezi Gözlem ve İnceleme, Örnek Uygulama

Week 13. Trip Observation and Investigation, Practice

Hafta 14. Buluş Yoluyla Öğrenme ve Örnek Uygulama

Week 14. Discovery Learning and Practice

 

Dersin Verilişi

Ders, ilk dokuz haftası öğretim elemanı tarafından kuramsal bilgi aktarılır, soru cevap, düz anlatım ve tartışma, vaka çalışmaları, vb. yöntemlere dayalı olarak işlenecektir. Geri kalan haftalarda öğretim elemanının gözetim ve rehberleğinde öğrenciler tarafından seçilen konuların öğrenciler tarafından tek kişi veya küçük gruplar halinde yine öğrencilerin seçeceği sunum yöntemleriyle işlenecektir.

 The theoretical knowledge is conveyed by the lecturer during the first nine weeks, questions and answers, lectures and discussions, case studies and so on. In the remaining weeks, the topics selected by the students with the help of supervision and guidance of the instructor will be processed by the students in the form of presentation by single students or small groups.

 

Kaynaklar

Aydın, H. (2008). Sokrates’in felsefesi ışığında Sokratik yönteme analitik bir yaklaşım. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi. (8,2).

Açıkgöz, K. (2002). Aktif Öğrenme. İzmir, Eğitim Dünyası Yayınları.

Başaran, İ. E. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara, Ekinoks Yayınları.

Duman, B. (2015).  Neden Beyin Temelli Öğrenme. Ankara, Pegem Yayıncılık.

Özer, M Akif (2005). Etkin Öğrenmede Yeni Arayışlar: İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Buluş Yoluyla Öğrenme. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara, Anı Yayıncılık.

Sönmez, V. (2015). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara, Anı Yayıncılık.

Özden, Y. Şimşek, H. 1998.  Davranışçılıktan Oluşturmacılığa: “Öğrenme” Paradigmasının Dönüşümü ve Türk Eğitimi. “Bilgi ve Toplum” Dergisi Sayı 1, (1,19).