Topic outline

 • General

  SEB 221 EĞİTİM, KÜLTÜR VE DEMOKRASİ

   

  Dr. Pınar Kızılhan

   

  Amaç

  Seçimlik bir lisans dersi olarak tasarlanmış olan Eğitim, Kültür ve Demokrasi” dersinin amacı insanın doğa ile kurduğu uyum ve dönüştürme ilişkisinin sonucu ve aynı zamanda insanın kendi varlığını semboller, değerler, ritüeller, normlar, vb. yoluyla kodlama çabasının toplamı olan kültür olgusunun bir sistem olarak düşünülmesini, insan hayatının düzenleyici bir değeri, bütünleştirici bir işlevi olduğunun farkına varılmasını sağlamaktır. “Eğitim, Kültür ve Demokrasi” dersi öğrencilerin;

  1). kültür kavramının anlamı üzerine çok boyutlu bir bakışa sahip olmalarına,

  2). ekonomik açıdan üretime, siyasal açıdan insana dayalı bir toplumun yaratılması için kültürel süreçlerdeki devinimi farklı ülkelerdeki uygulamaları da dikkate alarak inceleyebilmelerine,

  3). günümüz toplumlarındaki kültürel etkileşimi ve kültürel çeşitliliği değerlendirebilmelerine,

  4). Antik Yunandan günümüze, farklı demokrasi mücadeleleri ve birey, devlet, toplum ilişkisinin gelişmiş demokrasilerde şekillenmesinden yola çıkarak demokratik değerler ve yönetim anlayışı arasındaki ilişkiyi analiz edebilmelerine,

  5). demokrasi kavramının içeriği, özgür bir toplumun inşası için demokrasinin erdemlerini ve açmazlarını ayırt edebilmelerine,

  6). eğitim ve kültür, eğitim ve demokrasi, kültür ve demokrasi kavramları arasındaki karşılıklı ilişkiyi analitik bir yaklaışmla irdeleyebilmelerine yardmcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.   

   

  İşleyiş

  Ders, ilk dokuz haftası öğretim elemanı tarafından soru cevap, düz anlatım ve tartışma, vaka çalışmaları, vb. yöntemlere dayalı olarak işlenecektir. Geri kalan haftalarda öğretim elemanının gözetim ve rehberleğinde öğrenciler tarafından seçilen konuların öğrenciler tarafından tek kişi veya küçük gruplar halinde yine öğrencilerin seçeceği sunum yöntemleriyle işlenecektir. Ders kapsamında bir müze ziyareti (Etnografya Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Vakıf Eserleri Müzesi) ve konuk konuşmacı sunumları da yer alacaktır.

   

  Öğrenme çıktıları

  -          Kültürün insan-doğa ilişkisi bağlamındaki yerini tanımlamak,

  -          Kültürün bilgiyle ilişkisini toplumsal bağlamda açıklamak,

  -          Kültürün aktarılma süreçlerinin ne olduğunu açıklamak,

  -          Kültürün gündelik yaşamdaki çeşitli görünümlerini yorumlamak,

  -          Kültürler arasındaki etkileşimlerin neden şiddetli bir çatışma alanı olduğunu analiz etmek,

  -          Toplum sözleşmesi öğretisini Rousseau’nun görüşlerine dayalı olarak açıklamak,

  -          Demokrasinin erdemlerini açıklamak,

  -          Demokrasinin erdemlerini ve kendi içindeki açmazlarını, kusurlarını ayırt etmek,

  -          Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek,

  -          Eğitim ve demokrasi arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek,

  -          Kültür ve demokrasi arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek.

   

   

   

   

  Değerlendirme

   

  Derse devam ve katılım                %10

  Sunum                                      %20

  Ara sınav                                   %30

  Final                                         %40

   

  İçerik

  1. Evrensel bir kavram olarak kültür

  2. Kültür çeşitleri

  3. Çağdaş eleştirel yaklaşımların ışığında kültür

  4. Kültür ve eğitim

  5. Antik çağ felsefesinde demokrasi

  6. Modern çağ felsefesinde demokrasi

  7. Eğitim ve demokrasi (Felsefik analiz)

  8. Eğitim ve demokrasi (Sosyolojik analiz)

  9. Kültür ve demokrasi

   

  Haftalara Göre İşlenecek Konular

  Hafta 1. Evrensel bir kavram olarak kültür

  Hafta 2. Kültür çeşitleri

  Hafta 3. Çağdaş eleştirel yaklaşımların ışığında kültür

  Hafta 4. Kültür ve eğitim

  Hafta 5. Antik çağ felsefesinde demokrasi

  Hafta 6. Modern çağ felsefesinde demokrasi

  Hafta 7. Eğitim ve demokrasi (Felsefik analiz)

  Hafta 8. Eğitim ve demokrasi (Sosyolojik analiz)

  Hafta 9. Kültür ve demokrasi

  Hafta 10. Öğrenci sunumları

  Hafta 11. Öğrenci sunumları

  Hafta 12. Öğrenci sunumları

  Hafta 13. Öğrenci sunumları

  Hafta 14. Öğrenci sunumları

   

  Kaynaklar

  Akçam, A. (2009). Anadolu Rönesansı, İzmir: Yeni Kuşak Köy Enstitüsü Derneği Yayınları.

  Akçam, A. (2010). Türk Romanında Karnaval. Ankara: Ürün Yayınları.

  Burke, P. (2008). Kültür Tarihi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları

  Güvenç, B. (1994).  İnsan ve Kültür İstanbul: Remzi Kitabevi.

  Güvenç, B. (2015). Kültürün abc’si. İstanbul: YKY Yayınları.

  Platon. (2015). Sokrates’in Savunması. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.  

  Platon. (2001). Devlet. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

  Tilly, C. (2014). Demokrasi (Çev: Ebru Arıcan). Ankara: Phonix Yayınları.

  Rousseau, J. J (2013). Toplum Sözleşmesi. İstanbul: Oda Yayınları.

  Rousseau, J. J. (2013). İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı. (Çev: R. Nuri İleri). İstanbul: Say Yayınları

  Şimşek, H. (2014). Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga: Sosyal Devlet’in ve Yeni

  Liberalizm’in Öyküsü. Ankara: İmge Yayınevi.

  Şimşek, H. (2015). Yeni Toplumculuk ve Yeni Toplumcu Eğitim. Ankara: İmge Kitabevi.

  Şimşek, H. (2008). Eğitim ve Toplumsal Değişme, A. Boyacı (ed.), Eğitim Sosyolojisi ve Felsefesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No. 973.