Dr. Pınar KIZILHAN

 Dersin amacı

 Tiyatronun insanlık tarihi ile yaşıt olması gerçeğinden hareketle, tiyatronun kökeninde yer alan oyun olgusu, oyunun ontolojisi, tragedyanın doğuşu, Türk ve Dünya tiyatrosunda özgün yeri olan oyun yazarlarını tanımak, yaşam kültürü olarak dram ve tiyatro sanatı hakkında öğretmen adaylarına kuramsal bir çerçeve sunmak ve okunan tiyatro metinleri üzerinden tartışma yürütmektir.

Aim of the course

 To recognize the playwrights which are the origin of the theater, the ontology of the game, the birth of the tragedian, the original place in the Turkish and world theater, to present a theoretical framework to the teacher candidates about drama and theater art as life culture and to read the theater to conduct discussions over texts.

Dersin içeriği

 “Yaşam Kültürü Olarak Tiyatro” dersi öğrencilerin;

1). Dram sanatı, kaynağı, teknikleri ve kavramları üzerine çok boyutlu bir bakışa sahip olmalarına,

2). Tiyatro sanatının doğuşunu anlamalarına,

3). Dramatik anlatının özelliklerini tanımalarına,

4). Antik Yunan’da sanatın niteliğini kavramalarına,

5). Türk ve Dünya tiyatrosundaki gelenekleri, akımları ve yazarları öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 Course Content

 The students are able to during The course “Theater as a Life Culture” course

 1). To have a multidimensional views about, drama art, sources, techniques and concepts,

2). To understand the origin of theater art,

3). To recognize the features of dramatic narration,

4). To understand the nature of art in ancient Greece,

5). To help learn the traditions, movements and authors of the Turkish and World theatrics.

 Dersin Öğrenme çıktıları

 1). Tiyatro sanatının kökeni hakkındaki temel bilgileri sunabilmek,

To be able to present basic information about the origins of theater art,

2). Dram sanatıyla yazınsal anlatının ortak öğeleri kullanmasına rağmen nasıl farklılaştığını anlatabilmek,

To be able to tell how the dramatic art and the literary narration differ in spite of using common elements,

3) Antik Yunan’da sanatın niteliğini açıklayabilmek,

To be able to explain the nature of art in ancient Greece,

4). Platon ve Aristoteles’in temel sanat anlayışlarını açıklayabilmek,

To be able to explain the basic concepts of art of Plato and Aristotle,

5). Köylerde gelişen köy seyirlik oyunlarımızın önemini açıklayabilmek,

To be able to explain the importance of village watching games which are developed in villages,

6). Türk geleneksel ortaoyunu biçimlerini açıklamak,

To explain the Turkish traditional medium format,

7). Oyunların temelindeki toplumsal ve bireysel adalet olgu/olgularını açıklamak, 

To explain the facts / events of social and individual justice at the base of the games,

8). Oyunların kurgusundaki ‘çatışma’ öge/ögelerini tartışmak,

To discuss the 'conflict' elements / items of the games,

9). Oyunların temelindeki ‘yabancılaştırma’ öge/ögelerini açıklamak,

 To explain the 'alienation' element / subjects at the base of the games,

 Dersin verilişi

 Ders, ilk dokuz haftası öğretim elemanı tarafından kuramsal bilgi aktarılır. Ders soru cevap, düz anlatım ve tartışma, vb. yöntemlere dayalı olarak işlenecektir. Geri kalan haftalarda öğretim elemanının gözetim ve rehberleğinde öğrenciler tarafından seçilen eğitimle ilgili oyun metinlerinin öğrenciler tarafından tek kişi veya küçük gruplar halinde yine öğrencilerin seçeceği sunum yöntemleriyle işlenecektir.

 The theoretical knowledge is conveyed by the instructor during the first nine weeks of the course. Lecture, question and answer, discussion methods will be used. In the remaining weeks, the game texts about the education selected by the students in the supervision and guidance of the instructor will be processed by the students in the presentation methods chosen by the students in single or small groups.

 Haftalara Göre İşlenecek Konular

 Hafta 1. Dram sanatının kaynağı

Week 1. The source of the art of drama

 Hafta 2. Dram Sanatında Belli Başlı Akımlar

Week 2. Major Trends in Dramatic Arts

 Hafta 3. Dram Sanatı Tekniği

Week 3. Drama Technique

 Hafta 4. Yazınsal Anlatı Dramatik Anlatı

Week 4 Literary Narrative Dramatic Narration

 Hafta 5. Antik Yunan’da Sanatın Niteliği

Week 5. The Nature of Art in Ancient Greece

 Hafta 6. Platon ve Aristoteles’te Sanat Anlayışı

Week 6. Art Understanding in Plato and Aristotle

 Hafta 7. Türk Tiyatro Geleneği

Week 7. Turkish Theater

 Hafta 8.Köylerde Gelişen Türk Tiyatro Geleneği

Week 8. Developing Turkish Theater in villages.

 Hafta 9. Kentlerde Gelişen Türk Tiyatro Geleneği (Karagöz, Ortaoyunu, Meddah)

Week 9. Developing Turkish Theater in Cities (Karagöz, Ortaoyunu, Meddah)

 Hafta 10. Haldun Taner Tiyatrosu

Week 10. Haldun Taner Theater

Hafta 11. Absürd Tiyatro

Week 11. Absurd Theater

Hafta 12. Epik Diyalektik Tiyatro

Week 12. Epic Dialectic Theater

 

Kaynaklar

 Boal, A. (2008). Ezilenlerin Tiyatrosu. (Çev: Necdet Hasgül). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

 France Farago (2006). Sanat. (Çev. Özcan Doğan). Doğu Batı Yayınları. 1. Basım. Ankara

 Sağlam, Y. (2015). Anadolu Tiyatrosunun Köylüsü Nurhan Karadağ. Ankara: Ürün Yayınları.

 Şener, S. (2014). Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi. Ankara, Dost Yayınları.

AOF Türk Tiyatro Tarihi T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2455  AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1427

Yüksel, A. (2012). Samuel Beckett Tiyatrosu. İstanbul, Habitus Kitap.

Yüksel, A. (1986). Haldun Taner Tiyatrosu. Ankara, Bilgi Yayınevi.