Borç­lar hu­ku­ku, ki­şi­ler ara­sın­da­ki özel borç iliş­ki­le­ri­ni dü­zen­le­yen bir hu­kuk da­lı­dır. Borç­lar hu­ku­ku­nun ko­nu­su, özel borç iliş­ki­le­ri­dir. Borç iliş­ki­si, iki ve­ya da­ha çok ki­şi ara­sın­da ku­ru­lan ve bun­lar­dan bi­ri­ne (ala­cak­lı­ya), di­ğe­rin­den (borç­lu­dan) be­lir­li bir edi­mi is­te­me yet­ki­si ve­ren, di­ğe­ri­ni de böy­le bir edi­mi ifa ile yü­küm­lü kı­lan hu­ku­ki bir iliş­ki­dir. Borç iliş­ki­si ile bu iliş­ki­ye ka­tı­lan ki­şi­ler­den borç­lu, ala­cak­lı­ya kar­şı be­lir­li bir borç al­tı­na gi­rer­ken, ala­cak­lı da borç­lu­dan be­lir­li bir ala­ca­ğı is­te­me hak­kı­nı el­de eder. Bu ba­kım­dan, borç iliş­ki­si borç­lu için hu­ku­ki bir yü­küm­lü­lü­ğü, bir bor­cu, ala­cak­lı için de bir ala­cak hak­kı­nı ifa­de eder.