HLK 124 Halkbilimde Temel Yazılı Kaynaklar

Halkbilim, etnoloji, geniş anlamıyla "halk kültürü" alanında araştırma ve incelemelerde kullanılan yazılı kaynaklar, bir ulusun, bir halkın, bir yörenin ya da etnik bir grubun yaşamıyla ilgili çeşitli yanlarını, adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, inanmalarını, becerilerini vb. yazıya geçirmiş kimselerin yazma ve basılı eserleri, anıları, gezi notları bizlere aktarır. Halk kültürümüzün temel dinamiklerini  (kimi kültürel öğe ve kurumlarını) bu kaynaklar aracılığıyla algılar ve öğreniriz. Bu yazılı kaynaklar aracılığıyla, bugünle geçmiş arasında bağlantılar kurarak gündelik hayatın kültürel özlü olay ve olgularını tarihsel uzantısına bağlamak mümkündür. Bu ders ile, Türk halkbiliminin temel kaynakları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, adı geçen yazılı kaynaklarla ilgili literatür tarama alışkanlığı kazandırarak öğrencilerin farkındalık düzeylerini artırmak  amaçlanmaktadır.