Bu derste Spor yönetiminin tanımı ve kapsamı, Türkiye'de spor yönetiminin gelişimi, Türk Spor Teşkilatını meydana getiren kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi ve Türkiye'deki yönetim yapısı açısından değerlendirilmesi, spor yönetiminin unsurları, spor yöneticiliği, spor yönetimiyle ilgili mevzuat, spor tesisleri, spor organizasyonları ile Yarışma sistemlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içerisinde, genel yönetim yaklaşımları ve işlevlerinin spor ortamında uygulanması ile Türk spor teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi ve unsurları incelenecektir. Öğretim hedefi, Spor Yöneticiliği mesleğine hazırlanan öğrencilere çalışacakları alanlarda karşılaşacakları sorunlara bilimsel yönetim anlayışı çerçevesinde çok yönlü bakabilmeyi, olayları bütün boyutlarıyla değerlendirerek, edindiği bilgileri sportif ortamda Türk sporunun geliştirilmesi yönünde değerlendirebilmeyi öğretebilmektir.