ECZ158 BİYOİSTATİSTİK

Sağlık bilimlerinde öğrenim gören ve araştırıcı olarak çalışan kişilere yönelik verilmekte olan Biyoistatistik dersinde, biyoistatistiğin tanımı, örnek, populasyon, biyoistattistik, parametre kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler, örneğin özellikleri, veri tipleri, kesikli, sürekli veriler, verilerin özetlenmesi, tanıtıcı istatistikler, yerleşim ölçüleri (aritmetik ortalama, tepe değeri, ortanca değer, geometrik ortalama, harmonik ortalama) ve bunların hesaplanması, özellikleri, değişim ölçüleri (değişim genişliği, ortalama sapma, varyans, standart sapma, varyasyon katsayısı) ve bunların hesaplanması, özellikleri, birden fazla özellik arasındaki ilişkiler, korelasyon ve regresyon kavramları, regresyon denklemi, regresyon katsayısı, regresyon sabiti, tahmin denklemi, tahmindeki isabet derecesi, klasik dağılımlar, normal dağılım, binomiyal dağılım, poisson dağılımı ve bunların özellikleri ile çeşitli alanlarda kullanımı, örnekleme dağılımları (populasyon varyansı bilindiğinde ve bilinmediğinde) ve bunlara ilişkin hipotez kontrolleri, tek taraflı ve çift taraflı hipotez kontrolleri, I. Tip hata olasılığı, bağımsız iki grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testi (Student t-testi), bağımlı iki grup karşılaştırılması (Eş yapma t-testi), oranlara ilişkin hipotez testi, korelasyon katsayısına ilişkin hipotez testi, ki-kare analizi, tek yanlı sınıflamalarda ki-kare analizi, dağılımlara uyum kontrolleri, iki yanlı sınıflamalarda ki-kare analizi ve bağımsızlık kontrolleri, bağımlılık katsayısının hesaplanması konularında teorik ders anlatımı ve sık karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik uygulamalı öğretim yapılmaktadır.