Genetik bilimi çağın en hızlı gelişen alanlarından birisidir.  Avcı toplayıcı insandan tarım toplumuna geçilmesi ile beraber başlayan bitki ve hayvanların evciltilmesi, seçerek üreme şansı verilmesi gibi basit genetik çalışmalar yerlerini günümüz teknolojisine ayak uydurarak  moleküler genetik çalışmalara bırakmışlardır.  Artık veteriner genetik alanı, belirteç yardımcılı seleksiyonla verimlerin arttırıldığı, kalıtsal hastalıkların belirlenerek elemine edildiği ve hatta genom üzerinde düzenlemelerin yapıldığı bir çalışma alanına dönüşmüştür. Bu derste ilk haftalarda hücre biyolojisi, Mendel kuralları, gen etkileşimleri, genetik mekanizmalar ile temel bilgiler güncellenecek, ilerleyen haftalarda ise mutasyon ve polimorfizm, kalıtsal hastalıklar ve verimle ilgili genler gibi moleküler bilgiler aktarılacaktır.