Sigortacılık ve Aktüerya Bölümün’de verilen İktisada Giriş I dersi; hane halkı, firmalar ve hükümetlerin oluşturduğu ekonomik birimlerin sınırlı kaynaklar karşısında üretim ve tüketim kararlarını irdelemektedir. Ekonominin üç temel prensibi vardır. Birinci prensip bireylerin hep en iyi olanı seçmeye gayret etmeleri, ikinci prensip ekonomik sistemlerin dengede olma eğilimi sergilemeleri ve üçüncü prensip ise ampirizm veya analizlerin kanıta dayanmasıdır. Bu dersle birlikte öğrencilere bu üç temel prensibi ve ekonomik düşüncenin mantığını kavratmak amaçlanmaktadır. Dersi alan öğrenciler ekonominin temel kavramları ve sorunları, talep ve arz, tam rekabet piyasası, monopol piyasası, oligopol piyasası, tüketim teorisi, üretim teorisi, para, banka ve bankacılık konuları hakkında bilgi sahibi olacaktır.