Bu derste bir bütün olarak sendikacılık hareketleri, kavramsal yaklaşımlar, belli başlı doktrinler, akımlar, gelenekler ve örgütler çerçevesinde tarihsel ve güncel olarak ele alınmaktadır. Dersin temel amacı, 19. Yüzyıldan günümüze toplumsal yaşamın temel aktörlerinden biri olan sendikacılık hareketleri konusunda bütünlüklü bilgi sunarak çalışma ilişkileri konusunda sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu dersin bir diğer amacı da sendikacılığın tarihsel ve güncel sorunlarını ve alternatif arayışlarını tartışırken, bugüne kadar anlatılagelen Avrupa-merkezli sendikacılık anlayışının sınırlarını aşmak ve dünyanın diğer bölgelerindeki farklı tecrübeleri de ele almaktır.