Topic outline

 • Metodoloji- Epistemoloji

  Bu ders, bilim felsefesi konusunu pür-felsefe düzleminde değil, fakat (toplum) bilimsel bilgi üretiminin felsefesi düzleminde ele almayı amaçlamaktadır. Ders boyunca, varlık-bilim (ontoloji), bilgi-bilim (epistemoloji) ve yöntem-bilim (metodoloji) bağlantılarının farklı bilim felsefesi yaklaşımlarınca nasıl kurulduğu sorusu, son iki unsura ağırlık vermek suretiyle, tartışılacaktır.  Bilim felsefesindeki farklı yaklaşımlar, pozitivist, eleştirel/materyalist, yorumsamacı/hermeneutik  ve post-modernist/post-yapısalcı yaklaşımlarla sınırlandırılarak ele alınacak ve her bir yaklaşımın kurucu katkıları orijinal kaynaklardan tartışılmaya çalışılacaktır. Ders planı aşağıdaki gibidir:

 • Giriş / ders tanıtımı

  Dersin temel yönelimine paralel olarak, bilim felsefesi konusunu, bilgi üretim süreci bağlamında ele alan çalışma için, zorunlu okuma:

   1. Huges, John A & W. W. Sharrock (1997) The Philosophy of Social Research, London: Longman.

  2. Barry Hindness, (1977) Philosophy and methodology in the social sciences.

  Araştırma raporları, aşağıdaki epistemolojik yaklaşımları, sosyal politika ve endüstri ilişkileri çalışmaları ile ilişkilendiren bir kapsama sahip olacaktır. Türkiye’de sosyal politika ve endüstri ilişkileri çalışmalarının da söz konusu incelemeye dahil edilmesi özellikle beklenecektir.

 • Pozitivizm: ‘Normal bilimin’ serüveni

  Rasyonalist ve olgucu damar /  R. Descartes & F. Bacon, J. Locke,  G. Berkeley, D. Hume

  Bilimlerin (doğa-toplum) ve yöntemlerin birliği sorunu / A. Comte & E. Durkheim

 • Alman İdealist Felsefe Geleneği

  Kartezyen Dualizme İki Alternatif Yanıt
  Kant - Transendental bilgi & Hegel - Tarihsel Felsefe  & Diyalektik

 • Post- Pozitivizm (mi?)

  Viyana Çevresi ve Mantıksal  Pozitivizm / M. Schlick, R. Carnap,  Otto Neurath & K. Popper

  Pozitivizmin Krizine içerden ve dışardan iki yanıt/ Post-Positivizm - T. Khun & Anarşist tepki - Feyerband


 • Hermeneutik Yaklaşım

  Yorumsamacı /Hermeneutik Yaklaşım: Öznelliğin bilimi

  Analitik Aklın eleştirisi / Felsefi düzlem - W. Dilthey & sosyolojik düzlem - M. Weber

  Fenomonoloji / E. Husserl

 • Varlığın Fenomolojisi

  Varlığın Fenomonolojisi ve Hermeneutiği /  M. Heidegger & H.G. Gadamer

  Sembolik Etkileşimcilik / R. Park,  G. Herbert Mead

 • Tarihsel maddecilik

  Tarihsel Materyalizm ve Diyalektik / K. Marx,  F. Engels

  Maddeci psikanaliz / S. Freud

 • Frankfurt Okulu

  Frankfurt Okulu: Marksizm içinde Alman idealist felsefe geleneğine geri dönüş / M. Horkheimer,  T. Adorno,  J. Habermas

 • Eleştirel gerçekçilik

  Yapısalcı Marksizm / L. Strauss,  L. Althusser,  

  Eleştirel Realizm  / R. Bashkar:  Marksizm ve Hermeneutik sentezi  

 • Post Yapısalcılık & Post Modernizm

  Post-Yapısalcılık: Bastırılmış öznelliğin akla isyanı ve Post Modernizm

  Post-Yapısalcılığın kurucu katkıları /  Ferdinand de Sassure: Dil felsefesinden söylemsel kuruluşa / M. Foucault; Özenin jenolojisi ve görüngünün arkeolojisi/ 

  J. Derrida: Dekonstriksiyon (yapı-söküm)

   Post-Modernizmin kurucu katkıları
  F. Nietzsche: Nihilizm ve teorisinin ötesi 
  J.F. Lyotard
  R. Rorty