Topic outline

 • General

  Bu ders, Sosyal Bilimlerde Yöntem dersinde edinilen araştırma bilgi ve formasyonunun sosyal politika alanında uygulamalı bir çabayla pekişerek geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu dersle öğrencinin: (a) nitel ve nicel desenli araştırma sorusu/hipotezi formüle edebilmesi,  (b) Sosyal Politika disiplini çerçevesinde formüle edilen soru/hipotezden veri/olgu kümelerine gidebilmesi, (c) derlenen/geliştirilen veri seti ile nitel ve nicel analiz yapabilmesi, (d) analiz sonuçlarını bilimsel bir araştırma raporu formatında kaleme alabilmesi hedeflenmektedir.

  Görüldüğü gibi ders, sosyal politika temaları çerçevesinde araştırma yöntem ve teknikleri, veri analizi ve araştırma raporu yazımı alanlarını kavrayan bir içeriğe sahiptir.

 • Giriş

  Karşılıklı tanışma gerçekleşecek ve giriş mahiyetinde dersin kapsamı ve önemi üzerinde durulacaktır.

  • Sosyal araştırmanın temel aşamaları

   Sosyal araştırmanın temel aşamaları ile giriş yapılarak araştırmanın temel meselelerine açıklık getirilecektir.

   Araştırma konusu nasıl seçilir? Araştırılabilir bir konu formülasyonu hangi özelliklere sahip olmalıdır? Araştırma sorunsalı, sorusu ve hipotezi nedir? Kavram ve olgu arasında ne tür ilişkiler kurulabilir?

  • Nicel araştırma deseni

   Nicel araştırma deseni kapsamında sosyal politika temalı bir araştırmanın planlanması ortaya konacaktır.

   Nicel araştırma deseni içinde betimleyici, açıklayıcı, siyasa yönelimli ve değerlendirici mahiyette araştırmalar ne demektir?  Veri derleme tekniklerinin geliştirilmesindeki kritik hususlar nelerdir? Araştırma nüfusu ve örneklem arasındaki ilişkinin araştırma bakımından kritik önemi nedir?

  • Nicel araştırma yöntemlerine giriş

   Nicel araştırma yöntemlerinden survey ve içerik analizi uygulamalı olarak ele alınacaktır.

   Survey yöntemi ve anket tekniği sosyal politikadaki hangi sorulara güçlü yanıtlar verebilir?  Veri derleme tekniklerinin geliştirilmesindeki kritik hususlar nelerdir? Araştırma nüfusu ve örneklem arasındaki ilişkinin araştırma bakımından kritik önemi nedir

  • Nicel sosyal politika araştırmaları deseni

   Sosyal politika temaları kapsamında belirlenecek bir konu hakkında nicel araştırma desenine sahip araştırma önerisi kaleme alınacaktır.

   Sosyal politika araştırmalarında, politika yönelimli ve değerlendirme türü çalışmaların önemi nedir? Bir sosyal politika olgusunu araştırılabilir konuya dönüştürmek nasıl bir işlem gerektirir? Araştırma önerisinin unsurları nelerdir?

  • Nitel sosyal politika araştırmaları deseni

   Sosyal politika temaları kapsamında belirlenecek bir konu hakkında nitel araştırma desenine sahip araştırma önerisi kaleme alınacaktır.

   Sosyal politika araştırmalarında, nitel araştırmanın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Bir sosyal politika olgusunu nitel desenli bir araştırma konusu olarak formüle etmek nasıl bir işlem gerektirir? Nitel araştırma önerisinin unsurları nelerdir? Nitel yöntemde öznel-nesnel, tekil-genel sorunlarının yeri nedir? Sosyal olguların anlamını ortaya çıkartan belli başlı niteliksel araştırma teknikleri nelerdir


  • Nicel araştırmada örnekleme

   Nicel araştırmada örnekleme konusu; Araştırma evreni, örnekleme kümesi ve örneklemenin önemi nedir? Anket tekniği ve istatistiki analiz nasıl kullanılır?

  • Nitel araştırmada örnekleme

   Nitel araştırmada örnekleme konusu; Amaca dönük örneklemenin dayanakları nelerdir? Mülakat ve odak grup teknikleri  ve nitel analiz nasıl kullanılır?

  • Bilgisayarda nicel veri analizine giriş

   Bilgisayarda nicel analiz programlarına giriş ve nicel veri analizi: Nicel veriler nasıl analiz edilir, betimleyici ve genelleyici istatistik analiz testleri nelerdir? Analiz sonuçları nasıl sunulur ve yorumlanır?

  • Bilgisayarda nitel veri analizine giriş

   Bilgisayarda nitel analiz programlarına giriş ve nitel veri analizi: Nitel veriler nasıl analiz edilir, kodlama, kategorileştirme ve kavramsal ilişki içeren önermeler formüle etme, şeklindeki analiz işlemlerinin anlamı nedir? Nitel analiz sonuçları nasıl sunulur ve yorumlanır?

  • Araştırma raporu

   Araştırma raporunun kapsamı ve bilimsel rapor yazım kuralları.

  • Sosyal araştırma etiği

   Sosyal araştırmada etik boyut; intihal çeşitlerinin örneklerle anlatımı; araştırma etik değerlendirme ölçütleri nelerdir

  • Ders değerlendirmesi

   Dersin olumlu-olumsuz yönleri ile öğrencilerle interaktif bir şekilde değerlendirmesi yapılacaktır.