Bu ders, bilim felsefesi konusunu pür-felsefe düzleminde değil, fakat (toplum) bilimsel bilgi üretiminin felsefesi düzleminde ele almayı amaçlamaktadır. Ders boyunca, varlık-bilim (ontoloji), bilgi-bilim (epistemoloji) ve yöntem-bilim (metodoloji) bağlantılarının farklı bilim felsefesi yaklaşımlarınca nasıl kurulduğu sorusu, son iki unsura ağırlık vermek suretiyle, tartışılacaktır.  Bilim felsefesindeki farklı yaklaşımlar, pozitivist, eleştirel/materyalist, yorumsamacı/hermeneutik  ve post-modernist/post-yapısalcı yaklaşımlarla sınırlandırılarak ele alınacak ve her bir yaklaşımın kurucu katkıları orijinal kaynaklardan tartışılmaya çalışılacaktır.