Giriş: Kimyanın doğuşu, diğer doğa bilimleri arasındaki yeri, dalları, ölçme, hesaplama ve birim sistemleri, madde ve enerji, Lavoisier yasası, Dalton atom kuramı, sabit oranlar yasası, katlı oranlar yasası Kimyasal Hesaplamalar: Mol, kimyasal formüllerin bulunması, yükseltgenme, indirgenme ve yükseltgenme sayıları, tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi, kimyasal reaksiyonlara dayanan hesaplamalar

 Atomun Yapısı: Madde ve enerji, atomun yapısı ve atom kuramındaki gelişmeler, maddenin elektriksel yapısı, elektron, proton, atom çekirdeği, nötron.

Periyodik Çizelge: Periyotlu yasa ve atomda enerji düzeyleri, elementlerin elektron dizilişleri.

 Çekirdeğin Yapısı: Atom çekirdeği, radyoaktif parçalanma, çekirdek fisyonu ve füzyonu, izotoplar. Kimyasal Bağlar: Kimyasal bağ türleri, bağ özellikleri, kimyasal bağlanma kuramları, Lewis formülleri, hibritleşme, rezonans, formal yük, dipol moment.

Gazlar: Gazların fiziksel özellikleri, mol, hacim, sıcaklık, basınç niteliklerinin birbiri üzerine etkileri, ideal gaz yasası, kinetik gaz kuramı.

Kimyanın temel kavramları, yasaları ve uygulamaları konularında sistemli ve kapsamlı olarak bilgiler vermek, kimya konusunda düşünme ve soru çözme yeteneklerini geliştirmek, kimya alanı ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve kimya alanının genel uygarlık sistemindeki yapısının özelliklerini göstermek.