İLT208 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - II

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-II dersinin amacı toplumsal konularda bilgiye ulaşma yollarını ve bu bilgiyle toplumsal analizlerin nasıl yapılabileceğini öğretmeye çalışmaktır. Sosyal bilimler her şeyden önce insan ve topluma dair sorun ve konuları kuram, kavram ve yöntemli bir şekilde ulaşılmış bilgiyle anlama ve açıklama çabasıdır. Bu bağlamda ders de öğrencilere, toplumsal konularla ilgili soru sorma, bir araştırma problemi oluşturma, veri toplama, verileri analiz etme, araştırmaları raporlaştırma ve sunma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriğini nicel ve nitel araştırma yöntemleri, çeşitli bilgi toplama ve üretme teknikleri, metinsel, sözel ve görsel veriyi çözümleme ve yazılı hale getirme biçimleri oluşturmaktadır.

Ders, çoğunlukla öğretim elemanın anlatımı ve hazırlanan öğrenci araştırmalarının sunuşu ve tartışılması ile işlenecektir.

Eğitimci: ENGİN SARI