İLT207 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I

Bu dersin amacı, bilgi, bilim, kuram ve bilimsel yöntem gibi bilim felsefesinin temel kavramlarını ve bu kavramlar etrafındaki temel yaklaşımları öğretmek ve öğrencilere bu kavram ve yaklaşımlarla düşünebilme, çözümleme yapabilme becerisini kazandırmaktır. Bu doğrultuda farklı bilim anlayışları, doğa bilimleri ve sosyal bilimlerdeki tarihsel gelişimi içimde işlenecek ve bu bilim anlayışlarının özellikle sosyal bilimlere özgü bilgi ve yöntem sorunlarıyla nasıl ilişkilendiği üzerinde eleştirel bir şekilde durulacaktır.

Eğitimci: ENGİN SARI