Weekly outline

 • ÇOCUKLUK ÇAĞI KONVÜLSİYON VE EPİLEPSİLERİ

  Çocukluk çağı epilepsileri toplumda yaklaşık % 1 sıklıkla görülmektedir. Etiyolojisnde en sık idiopatik ve genetik nedenler sorumlu tutulmaktadır. Çocukluk çağında pek çok farklı klinik durumlar nöbetle karışabilmektedir. Yaşamın ilk yıllarında fokal nöbetler, adolesan yaşa doğru jeneralize nöbetler ön planda gözlenmektedir. En bilinen ve yaygın tedavi yöntemi antiepileptik kullanımıdır. Bunun dışında  ketojenik diyet, vagal sinir stümülasyonu ve cerrahi tedavi kullanılabilmektedir.
 • tanım

  §Epilepsi yunanca nöbet kelimesinden türetilmiştir.
  §Genel populasyonda 1000 de 5 oranında görülür.
  §Nörofizyolojik olarak epilepsi; kortikal gri cevher veya beyin sapındaki hasta nörondaki spontan elektriksel deşarjdan kaynaklanan S.S.S. fonksiyonundaki değişikliklerdir.
  §Klinik tanım; 24 saatten uzun bir süre ikiden fazla provakasyon olmaksızın görülen nöbet.
  •Provokasyon: akut bir olay ya da hastalık esnasında meydana gelir.

  En sık Provokasyon nedenleri;

  §Febril nöbetler
  §Metabolik olaylar (hipoglisemi)
  §Akut SSS enfeksiyonları
  §İlaç İntoksikasyonu
  §Kafa Travması  • Çocuklarda Nöbet ile Karışabilecek Durumlar:

   •Jitteriness
   •Bening neonatal uyku miyoklonusu
   •Katılma
   •Shuddering ataklar
   •Senkop
   •Gece terörü
   •Gastro-ösofagial reflu (Sandifer Syd.)
   •Tik
   •Benign paroksismal vertigo
   •Pseudo nöbetler

   • Epilepsi klasifikasyonu

    —Epilepsilerin klasifikasyonu:

        

         1. Parsiyel nöbetler

               a. Basit parsiyel

               b. Kompleks parsiyel

               c. Parsiyel başlayıp sekonder jeneralize nöbete dönenler

         2. Jeneralize nöbetler

                a. Absans       b. Myoklonik

                c. Klonik        d. Tonik

                e. Tonik-klonik

                f. Atonik

         3. Sınıflandırılamıyan7

    §Parsiyel nöbetler; beynin bir bölgesindeki nöronların deşarjı sonucu ortaya çıkan, klinik veEEG bulgusu bu anotomik lokalizasyon ile ilişkili olan nöbetlerdir.
    §Kompleks Nöbetler; Bilinç değişikliği olan nöbetlerdir.
    §Basit Nöbetler; Bilinç değişikliği olmayan nöbetler.
    §Sekonder Jeneralize Nöbetler; Parsiyel nöbetler, JTK’ya dönüşür.
    §Jeneralize Nöbetler; Klinik ve EEG bulguları ile nöbetin başlangıcında her iki hemisferde diffüz olarak olaya katıldığı nöbetlerdir.


    • tanısı

     Çocuklarda epilepsi tanısında 2 faz vardır:

     —Nöbetin tipi ve fokusu
     —Nöbetin sebebi
     TANIDA
     —Anamnez
     —Fizik muayene
     —Konvülsiyon ile gelen her infantta kan şekeri ve kalsiyum’a mutlaka bakılmalıdır.
     — EEG
     — LP; epilepside LP’nin yeri yoktur. Ancak ilk nöbetini geçiren infantlarda LP gerekebilir.
     —Görüntüleme yöntemleri (BBT, MRI, SPECT)  kullanılır.

     • Elektroklinik durumlar

      nErken infantil epileptik ensp.(Ohtahara)
      nErken miyoklonik ensefalopati
      nWest sendromu
      nAğır infantil miyoklonik epilepsi
      nSelim infantil miyoklonik epilepsi
      nSelim ailevi infantil konvülziyonlar
      nSelim infantil parsiyel epilepsi
      nYer değiştiren foküslü infantil nöbetler

           (Migratuar parsiyel nöbetler)

      İNFANTİL SPAZM

      —İlk olarak 1841’de West kendi çocuğunda tanımlamış.
      —3-18 ayda görülür (4-8 ay pik yaşı)
      —Triadı; infantil spazm, hipsaritmi ve psikomotor reterdasyon
      —1/3000 canlı doğumda
      — Uykuya dalarken ve uyanma esnasında artan nöbet
      —Selamlama tarzında, fleksör ve ekstensör spazmlar görülür.
      —EEG’de hipsaritmi paterni görülür
      —Tedavisinde en sık ACTH ve vigabatrin kullanılır.
      LENNOX GESTAUT

      —3-5 yaşında görülür
      —Tonik-atonik nöbetler, atipik absans, jeneralize-fokal nöbetler, miyoklonik nöbetler görülür.
      —EEG’de1.5-2 Hz diken yavaş dalga aktivitesi görülür.
      — % 20’si infantil spazmdan dönüşür.
      —Genellikle yapısal beyin anomalilerle birliktedir.
      —Ağır kognitif hasara neden olabilir.

      Bening Sentro-Temporal Diken Dalga Epilepsisi

      —5-10 yaşında görülür
      —Nöbetlerin % 60-70’i gece uykuda veya uyanma aşamasında olur.
      —Kalanı diurnal görülür.
      —  Hemifasiyal sensoriyomotor nöbetler
      —Orofaringolaringeal nöbetler
      —Konuşma  arresti
      —Hipersalivasyon
      —Sekonder  JTK
      —EEG’de uykuda sentrotemporal diken dalga
      —Tedavide KBZ
      • SEMİYOLOJİ

       Semiyoloji-Lokalizasyon

       üFrontal:
       §Sesle tonik kasılma
       §Eskrimci posturü
       §Konuşma arresti
       §Baş çevirme nöbetleri
       §Çiğneme, salivasyon, gustatuar halisünasyonlar, laringeal semptomlar (operküler)
       §
       üTemporal:
       §Asending epigastrik aura
       §Kompleks internal duyu (korku, panik, de javu, jamais vu)
       §Audituar halisünasyonlar, ilüzyonlar
       §Olfaktor, gustatuar halüsinasyonlar
       EEG’de Burst Supresyon Paterni

       —İlaç komasında (SSS depresan ilaçları)
       —Çocukluk çağı metabolik hastalıklar (nonketotik hiperglisinemi gibi)
       —Hipoksik iskemik ensefalopati
       —Hipotermide görülebilir.

       • Epilepside Tedavi Prensipleri

        Epilepside Tedavi Prensipleri

        Tek nöbet genelde tedavi gerektirmez.

                2. İlaç seçimindeki prensipler

                     - İlaç seçimi nöbetin tipine ve ilacın toksisitesine göre yapılır,

                     - Tek ilaç ile tedaviye başlanır,

                     - İlaç dozlarında değişme 5-7 günde bir yapılmalıdır,

                     - Nöbet kontrol altına alındıktan sonra ilaç uzun süre kullanılmalıdır ( 2 yıl),

                      - Hasta epilepsi ancak nöbet aralıkları iki yıldan fazla ise, ilaç başlanmaz.

        §İlaçların kan seviyeleri tayin edilmeli ve terapötik düzeyler elde edilmelidir,

        §Belli aralıklar ile hematolojik ve hepatolojik tetkikler yan etki açısından yapılmalıdır,

           

        § Antikonvülsanlar yavaş yavaş kesilmelidir, ani kesilmeler status epileptikusa yol açar.        • Nöbet presipitasyonuna yol açan faktörler:

         Nöbet presipitasyonuna yol açan faktörler:

         1. Uykusuzluk

         2. Ani uyanma

         3. Yorgunluk ve egzersiz

         4. Alkol

         5. Kullanılmakta olan antiepileptik ilacın alınmaması

         6. Nöbet eşiğini düşüren ilaçlar

          ( antidepresanlar, antipsikotikler, S.S.S. Stimulanları, hipoglisemik ajanlar, efedrin, antimikrobial ajanlar, aminofilin, antihistaminikler, steroid vs.)  

         7. Metabolik faktörler ( hipernatremi, hiponatremi, hipokalsemi, hipoglisemi)

         8. Hiperventilasyon (Hiperventilasyon sonucunda respiratuar alkaloz gelişir ,bu da serebral vasokonstriksiyona sebep olur ve beyindeki oksijen ve glukoz miktarı değişerek nöbete yol açar)              


         —Jeneralize nöbetler 2 yaşına kadar ilk tercih fenobarbital
         —Jeneralize nöbetler >2 yaş VPA
         —Fokal nöbetler KBZ
         —Absans Etosuksimid
         —Yenidoğan döneminde GABA eksitatör, bu nedenle statusta ve nöbette ilk tercih fenobarbital

         9. Ateş


         • STATUS EPİLEPTİKUS

          üTonik-klonik nöbetlerin çoğu < 2-3 dk.
          ü≥ 5 dk. nöbetlerin > % 95’i 30 dk. kadar uzamaktadır.
          ü ≥ 5 dk. nöbetler tedavi edilmelidir !!

          SE’daki fizyolojik değişiklikler

          —İlk 30 dak.’da kardiak output artar. Taşikardi ve sistemik hipertansiyon sonucunda beyin kan akımı normalin 2-3 misli artar. Bu dönemde plasma glukozu ve beyinin glukoz uptake’i artar.
          —Nöbet 30-60 dak.’dan uzun sürerse serebral otoregülasyon bozulur, kardiak output azalır, hipotansiyon gelişir ve serebral perfüzyon azalır. Bu dönemde beyinin oksijen ihtiyacı artmasına karşın yeterli oksijen beyine gidemediğinden mitokondrial hasar oluşur, anaerobik metabolizma devreye girer, selüler asidoz gelişir, BOS’ta laktat artar ve beyin ödemi oluşur. Sonuçta da respiratuar yetmezlik ve hipertermi gelişir.

          • STATUS TİPLERİ

           Dirençli (refrakter) Status Epileptikus; 
           Benzodiazepin ve ardından uygun olabilecek bir  antiepileptik verilmesine karşın durmayan nöbet

           Süper Dirençli (refrakter) Status Epileptikus;
            Yirmi dört saatten uzun devamlı veya aralıklı nöbet aktivitesi (anestezik ilaçlara karşın) veya anestezik  azaltma döneminde nöbet aktivitesinin geri gelmesi
           STATUS FİZYOPATOLOJİSİ
           üGABA inhibisyonunun kaybı
           üSinaptik membrandan sitozole reseptör kayması
           üEksitatör NMDA reseptörleri yüzey gösteriminde ­
           üİyon kanallarında bozulma
           üNöropeptidlerde eksitatör yönünde artış (Substance P)
           üDNA metilasyonu, miRNA regülasyonunda bozulma
           üMultidrug resistance protein 2 (Mrp2) yüzey gösteriminde artma
           üKan-beyin bariyerinde bozulma
           Mitokondriyal yetersizlik

           • STATUS TEDAVİ

            TEDAVİDE AMAÇ

            Nöbeti durdurmak
            Altta yatan hastalığı tedavi etmek
            Sistemik komplikasyonları takip etmek

            TEDAVİ

            İLK BEŞ DAKİKA

            Altta yatan neden elektrolit bozukluğu düzelt

            İLK 10 DAKİKA

            BENZODİAZEPİN İKİ KEZ

            10-20 DAKİKA

            FENİTOİN

            DAHA SONRA FENOBARBİTAL, VALPROAT, LEVETİRASETAM

            • FEBRİL KONVULSİYON

             FEBRİL KONVULSİYON

             ü’3 ay-5 yaş arasında görülen santral sinir sistemi ya da akut elektrolit bozukluğu, intoksikasyon gibi tanımlanmış bir neden ve öncesinde afebril konvülsiyon öyküsü olmadan ateşle birlikte ortaya çıkan konvülsiyodur.’’ ILAE
             üTüm çocukların % 2-4’ünde görülür.

             üFK; basit ve komplike olarak ikiye ayrılır.
             üKomplike tip FK;

                       -15 dak.’dan uzun sürer,

                       - Fokaldir,

                       - Bir gün içinde birden fazla nöbet vardır.


             üAteş yükselmeden ya da yükseldiği ilk 1 saat içinde % 21
             ü % 57 ilk 24 saat içinde
             ü % 80-90 ilk iki günde
             ü18 aydan küçük çocuklarda LP düşün, 12 aylıktan küçükse yap.


             • KOMPLİKE FEBRİL KONVÜLSİYON

              REKÜRRENS

              üFK’un 18 aydan önce
              ü Ailede FK öyküsü
              ü Ateşin düşük derecede
              üAteşin süresi

              %33’ünde en az 1 rekürens,

              %9’unda 3 ve daha fazla rekürens görülür.

              Rekürenslerin %75’i ilk bir yıl içinde olur.

              İlk FK RİSKİNİ ARTIRAN

              üBirinci ve ikinci derece akrabalarda FK
              ü 30 günden daha fazla neonatal yoğun bakım ünitesinde kalmak
              ü Gelişme geriliği
              ü Bakım evlerinde kalmak

              EPİLEPSİ RİSKİ

              üNörogelişimsel anomaliler
              üKompleks febril konvulsiyon
              üAilede epilepsi öyküsü
              üAteşin süresi

              FK geçiren hastalarda epilepsi gelişme riski %5’in altındadır.

              Bu faktörlerden 2 veya daha fazlasının olması epilepsi riskini arttırmaktadır, bu risk %10’a kadar çıkmaktadır


              • FK TEDAVİ

               FK TEDAVİ

               üAkut dönemde hastalar status gibi tedavi edilir.
               üKronik,intermittant tedavi; ateşli dönemde hastalar 0.5 mg/Kg rectal Diazepam yapılır. 12 saat ara ile ve 2 gün uygulamak yeterlidir.
               üSodyum valproat ve fenobarbitalde proflakside etkilidir.