Ders içerikleri

BOLUM 1

1.       Sayısal verilerin ifadesi, anlamlı rakamlar, verilerde hata hesaplamaları, doğruluk ve hassasiyet 
2.       Maddenin özellikleri ve ölçümü; Atom Kuramı ve periyodik tabloya giriş; Mol kavramı, Avogadro sayısı, Atom kütle birimi; Lavoisier yasası, Dalton atom kuramı, sabit oranlar yasası, katlı oranlar yasası.
3.       Kimyasal Bileşikler : kimyasal bağlar, bileşikler ve özellikleri, tepkime denklemleri, Mol kavramı, Molekül ve Formül Ağırlığı. Bileşiklerin kompozisyonu, basit (ampirik) ve molekül formülleri
4.       Periyodik tablo, elementlerin periyodik özellikleri, izotoplar,  atom ve iyon kıyaslamaları, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, kuantum sayıları, orbital-periyodik tablo ilişkisi, hibritleşme.
5.       Kimyasal Bağlar I: iyonik bağlar, iyon yapılı bileşiklerin genel özellikleri, Lewis kuralı, öktet kuralına uyan ve uymayan elementler.
6.       Kimyasal Bağlar II: kovalent bağlar, apolar kovalent bağlar, polar kovalent bağlar, molekül içi ve moleküller arası kimyasal etkileşimler ( van der Waals, H-bağı, dipol-dipol), formal yük, poliatomik iyonlar, rezonans.
7.       Stokiometri-I: Denge eşitliği ve sabiti, kimyasal tepkime denklemleri ile hesaplamalar, mol, konsantrasyon tanımları çözeltilere giriş, tepkime hızları ve hız hesaplamaları.
8.       Stokiometri-II: katı, sıvı ve gazlar ile gerçekleşen tepkimeler, Sulu ortam tepkimeleri çözelti stokiometrisi, tepkimeler ve tepkimelerde madde transferi, artan ve biten kimyasal ajanlar, tepkime dengesi, REDOX, tepkime verimleri.

BOLUM 2

9.       Asit ve Bazlar, tampon çözeltiler, titrasyon, çözelti hazırlama, 
10.   Termokimya: ısı transferi, izolasyon, entalpi, entropi, hess yasası, kahve bardağı ve bomba kalorimetreler, 
11.   Elektrokimya: elektroliz ve kimyasal piller
12.   Atom ve Çekirdek (nükleer) Kimyası: ışığın parçacık ve dalga özelliği, Foton Enerjisi, siyah cisim ışıması.

13. Spektroskopi (özel konu): Işık spektrumu ve spektral bilgilerin kimyasal analizlerde kullanılması

14. Radyoaktiflik: yarılanma zamanı, fizyon ve füzyon tepkimesi, radyoaktif malzemelerle analizler ve korunma.

Last modified: Wednesday, 1 February 2017, 3:17 AM