Pazarlama Araştırması dersinde araştırma tasarımının ilk aşamadan başlayarak nasıl kurgulanması gerektiği anlatılmaktadır.  Bununla birlikte bilimsel bilgiyle farklı ilişki kurma biçimleri bilgi kuramı tartışmaları kapsamında sunulmaktadır.  Nitel ve nicel yönelimli araştırma yöntemlerinden bahsedilmekte ve nicel araştırma tasarımı ve kimi istatistiki analiz teknikleri açıklanmaktadır. Dersin önemli bir kısmında istatistiki analizde sıklıkla kullanılan SPSS programının kullanılması ve farklı istatistiki analizlerin bu program ile uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi gösterilmektedir.