• Çayır mera yönetiminin tanımlanması
  • Otlatma ve biçme alanlarında en uygun yönetimin seçimi, bölgelere göre uygulanabilirliliklerinin tartışılması,
  • Bitki örtüsü ve hayvan arasında en uygun dengenin nasıl kurulabileceğinin öğrencilere aktarılması,
  • Çayır ve mera yönetiminin bitki ekolojisi ile ilişkilerinin irdelenmesi,
  • Çayır ve meralarda uygulanması gereken teknik esasların öneminin kavranması,
  • Elde edilen bilgiler ışığında bir otlatma sisteminden beklenilen yararın tartışılması, ülkemize uygun otlatma sistemlerinin anlatılması,
  • Çayırlardan yararlanma ve elde edilecek otun değerlendirilmesi konularının işlenmesi 

amaçlanmış ve hedeflenmiştir.