TUR 311 Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemi Türk Edebiyatı

Bu derste ana hatlarıyla şu konular işlenecektir:

İKİNCİ ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

 

I. İKİNCİ ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE DİVAN EDEBİYATI GELENEĞİNİ SÜRDÜRENLER

 

II. SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI

Akımın Adı

Servet-i Fünun Dergisi

Topluluğun Genel ve Ortak Özellikleri

1. Tepkisel Duruşları

2. Batıyla Bağlantıları

3. Siyasi Tutumları

4. Ferdî Konulara Bağlı Sanat ve Edebiyat Anlayışları

5. Hayal-Hakikat Çatışması Motifi

6. Güzel Sanatlara Eğilim ve Tablo Altı Şiir

Servet-i Fünun Topluluğun Dağılması ve Hareketin Sona Ermesi

 

SERVET-İ FÜNUN AKIMINDA EDEBÎ TÜRLER

 

A. SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ

Servet-i Fünun Şiirinin Genel Özellikleri

Konular

a. Tabiat

b. Aşk

c. Günlük Hayatta Yer Alan Basit Olaylar ve Küçük Nesneler

ç. Aile Hayatı

d. Merhamet

Dil ve Üslûp

Şekil ve Teknik

Vezin

Kafiye

Şiirde Anlam Bütünlüğü

Musikî

Hastalıklı Duyarlık

Parnasizm Etkisi

Sembolizm Etkisi ve Yeni İmgeler

 

SERVET-İ FÜNUN ŞAİRLERİ

 

*TEVFİK FİKRET

*CENAP ŞEHABEDDİN 

*HÜSEYİN SİRET ÖZSEVER

*HÜSEYİN SUAT YALÇIN

*ALİ EKREM BOLAYIR

*FAİK ALİ OZANSOY

*SÜLEYMAN NAZİF

*SÜLEYMAN NESİP

*AHMET REŞİT REY

*CELAL SAHİR EROZAN

*HÜSEYİN DANİŞ PEDRAM

*AHMET KEMAL AKÜNAL

*ALİ NUSRET

*HASAN ASAF

*NUREDDİN FERRUH

 

B. SERVET-İ FÜNUN ROMANI

SERVET-İ FÜNUN ROMANININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

SERVET-İ  FÜNUN ROMANINDA İÇERİK

*İçeriği ve İşlevi

*Olumlu Değerlerle Donanımlı Örnek Tip Üreten Romanlar

*Aşk, Evlilik

*Aile

*Seven Kadının Trajedisi

*Yüceltilen Sevgili Tipi

*Yasak Aşk

*Kıskançlık

*Üvey Annelik

*Doğacıl Duyarlık

*Kırık Hayatlar

*Eleştiri

*Kişiler

*Mürebbiye

*Mekân

*Boğaziçi

* KURGU, TEKNİK, DİL VE ÜSLUP

*Son

*Hayatta Değil Ölümde Birleşme

*Realizm ve Naturalizm

*Dil ve Üslup

*Edebî Akımlarla İlişkisi

 

 

SERVET-İ FÜNUN ROMANCILARI

 

*HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

*MEHMET RAUF

*HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

*SAFVETİ ZİYA

 

C. SERVET-İ FÜNUN HİKÂYESİ

 

*HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

*MEHMET RAUF

*HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

*AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU

 

Ç. SERVET-İ FÜNUN ELEŞTİRİSİ

 

*AHMET ŞUAYP

*CENAP ŞEHABEDDİN

*HALİT ZİYA

*REY AHMET REŞİT (H. NAZIM)

*MEHMET RAUF

*HÜSEYİN CAHİT

*TEVFİK FİKRET

 

SERVET-İ FÜNUN YAZARLARINA GÖRE TÜRK VE BATI EDEBİYATLARI

Batı Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Dekadanlık Tartışması

Klasikler Tartışması

Dil ve İmlâ Münakaşaları

Aruz-Hece Vezni Meselesi ve Türkçenin Sadeleşmesi Tartışması

Estetik

Taklit, Deha ve İlham

Fayda, Ahlak

 

SERVET-İ FÜNUN TOPLULUĞU ŞAİR VE YAZARLARINDA TARİH KONUSU

 

D. SERVET-İ FÜNUN TiYATROSU

 

E. SERVET-İ FÜNUN’DA MENSUR ŞİİR

 

III.  ILIMLILAR (MUTAVASSİTÎN)

 

Tarihî Sosyo-Kültürel Bağlam

 

1. ILIMLILARDA ŞİİR:

Ilımlılar Öbeği Şairleri:

 

*ŞEYH VASFİ

*İSMAİL SAFA 

*MEHMET CELÂL 

*MENEMENLİZÂDE MEHMET TÂHİR)

*NİGÂR BİNTİ OSMAN 

*NABİZADE NAZIM

 

2. ILIMLILARDA ROMAN

*Millî Roman Anlayışına Bağlılık

*Realizm ve Naturalizme Bağlılık

*Roman Okuyucusu

*Roman Kişileri

 

*HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

*AHMET RASİM

*MEHMET CELÂL

*NABİZADE NAZIM

*SAFFET NEZİHÎ

 

3. ILIMLILARDA HİKÂYE

*NABİZADE NAZIM

 

4. ILIMLILARDA TİYATRO

 

IV. BAĞIMSIZ YAZARLAR

*SELMA RIZA

*FATMA ALİYE

*MEHMET MURAT

 

E. İKİNCİ ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE EDEBİYAT TARİHİ

*RECAİZADE MAHMUT EKREM

*ABDÜLHALİM MEMDUH

*MUALLİM NACİ

*FAİK REŞAD


Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati: Nurullah Çetin