Topic outline

 • Yahya Kemal'in Sanat Hayatı ve Şiir Görüşünün Oluşum Aşamaları 1

  Yahya Kemal Beyatlı'nın sanat hayatı şiir görüşünün nasıl şekillendiğinin anlaşılmasında önemli bir zemin oluşturur. Bu bağlamda şiir algısını besleyen ilk okumalar ve etkiler, ilk şiirleri, Paris yıllarında sanat hayatı ve Batı edebiyatı etkisi altında şiir görüşünün gelişimi, kullandığı takma adlar, İstanbul'a dönüşünden sonraki sanat hayatı, bu kapsamda nev-Yunanilik devresi,  Modern Türk şiirini kurgulamada Türk tarihine ve Klasik edebiyatımızın olanaklarına yönelişi, bulunduğu edebi çevreler çok yönlü olarak incelenecektir. Şairin Çocukluğum, Gençliğim, Edebi ve Siyasi Hatıralarım, Edebiyata Dair  adlı kitapları başta olmak üzere Yahya Kemal'in çağdaşları tarafından kaleme alınmış hatırat göz önüne alınacaktır.

  • Yahya Kemal'in Sanat Hayatı ve Şiir Görüşünün Oluşum Aşamaları 2

   Yahya Kemal Beyatlı'nın sanat hayatı şiir görüşünün nasıl şekillendiğinin anlaşılmasında önemli bir zemin oluşturur. Bu bağlamda şiir algısını besleyen ilk okumalar ve etkiler, ilk şiirleri, Paris yıllarında sanat hayatı ve Batı edebiyatı etkisi altında şiir görüşünün gelişimi, kullandığı takma adlar, İstanbul'a dönüşünden sonraki sanat hayatı, bu kapsamda nev-Yunanilik devresi,  Modern Türk şiirini kurgulamada Türk tarihine ve Klasik edebiyatımızın olanaklarına yönelişi, bulunduğu edebi çevreler çok yönlü olarak incelenecektir. Şairin Çocukluğum, Gençliğim, Edebi ve Siyasi Hatıralarım, Edebiyata Dair  adlı kitapları başta olmak üzere Yahya Kemal'in çağdaşları tarafından kaleme alınmış hatırat göz önüne alınacaktır.

   • Modernleşme, Kültür- Sanat ve Medeniyet Örüntüsüne İlişkin Görüşleri

    Yahya Kemal’in modernleşme, kültür-sanat ve medeniyet kavramlarına ilişkin görüşleri poetikasının aydınlatılmasında kaçınılmaz biçimde önemlidir ve anlaşılmalıdır. Bu bağlamda önce Beyatlı'nın ‘modern’ ile olan ilişkisini, şair ve düşünür kimliği üzerinden tartışmak doğru olacaktır. Bu tartışmanın ‘modern’ ile başlamasının kaçınılmaz gerekliliği; kültür ve medeniyet olgularının ‘modernleşme pratiği’ ile işlenmesinden, bu pratiğin bir ‘edim’ olarak, kültür ve medeniyet ‘olguları’ üzerindeki dönüştürücü/değiştirici etkisinden gelmektedir. Tartışma ‘modernleşme pratiğini’, siyasal bir refleks olarak değil; entelektüel bir edim olarak ele alacaktır, ancak bu pratiğe bir ‘refleks’ olarak kazandırılan mahiyetle; onun entelektüel hakikati arasında oluşan kırılmayı göz ardı etmeden.
    Yahya Kemal, Yeni Türk şiirini kuran önemli şairlerin arasında yer alırken, Türk modernleşmesinin de isimlerinden biri haline gelmektedir. Onun modernleşmenin sanatsal, edebi bağlamıyla nasıl uygulanması gerektiği yolundaki yaklaşımlarının poetikasının oluşmasındaki katkısı ele alınacaktır.
    • Edebiyat ve Dil Görüşleri

     Yahya Kemal'in Edebiyat ve Dil görüşleri özellikle şiir anlayışını aydınlatan yönleriyle ele alınacaktır. 

     • Şiir Türü ve Türk Edebiyatı Çerçevesinde Şiire Bakışı 1

      Yahya Kemal'in şiir türü hakkındaki görüşleri, bellek ve milli özgünlük bağlamında edebiyat ve şiir türü, şiir ve manzume, şiir okuma sanatı, vezin ve kafiye görüşleri gibi başlıklar altında incelenecek; ayrıca Türk edebiyatı çerçevesindeki şiire ilişkin görüşleri Divan şiiri, Halk şiiri, Yeni Türk Şiiri başlıklarıyla ele alınacak; Yeni Türk Şiiri başlığı altında Tanzimat Dönemi, Servet-i Fünun ve Facr-i Ati, Milli Şiir ve Cumhuriyet Dönemi Türk şiiri üzerine görüşleri irdelenecektir.

      • Şiir Türü ve Türk Edebiyatı Çerçevesinde Şiire Bakışı 2

       Yahya Kemal'in şiir türü hakkındaki görüşleri, bellek ve milli özgünlük bağlamında edebiyat ve şiir türü, şiir ve manzume, şiir okuma sanatı, vezin ve kafiye görüşleri gibi başlıklar altında incelenecek; ayrıca Türk edebiyatı çerçevesindeki şiire ilişkin görüşleri Divan şiiri, Halk şiiri, Yeni Türk Şiiri başlıklarıyla ele alınacak; Yeni Türk Şiiri başlığı altında Tanzimat Dönemi, Servet-i Fünun ve Facr-i Ati, Milli Şiir ve Cumhuriyet Dönemi Türk şiiri üzerine görüşleri irdelenecektir.

       • Yahya Kemal Şiirinin Biçim Özellikleri

        Beyatlı'nın şiirinde biçim özellikleri ele alınırken öncelikle şiirinin gelişme aşamaları olgunlaşma dönemi birinci evre, olgunlaşma dönemi ikinci evre, sorgulama-araştırma-keşif dönemi ve olgunluk dönemi olmak üzere bölümlendirilecek daha sonra kullandığı nazım biçimleri Divan şiiri nazım biçimleri ve Yeni Türk Şiiri nazım biçimleri olmak üzere ele alınacaktır.

        • Yahya Kemal'in Şiirinde Dil Özellikleri 1

         Yahya Kemal'in şiirlerinin dil özellikleri onun poetikasının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Yahya Kemal'in şiirinde Türkiye Türkçesinin yazı dili olan İstanbul ağzının kullanımı, konuşma dili ve söz varlığı, konuşma dili bağlamında eski dilli şiirlerine bakış,  imla ve dilbilgisi, cümle yapısı ve ulantı, beyaz lisan kavramının içeriği başlıkları ele alınacaktır.

         • Yahya Kemal'in Şiirinde Dil Özellikleri 2

          Yahya Kemal'in şiirlerinin dil özellikleri onun poetikasının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Yahya Kemal'in şiirinde Türkiye Türkçesinin yazı dili olan İstanbul ağzının kullanımı, konuşma dili ve söz varlığı, konuşma dili bağlamında eski dilli şiirlerine bakış,  imla ve dilbilgisi, cümle yapısı ve ulantı, beyaz lisan kavramının içeriği başlıkları ele alınacaktır.

          • Yahya Kemal'in şiirlerinde üslup özellikleri

           Yahya Kemal'in eserlerinde ön plana çıkan üslup özellikleri beş başlık altında şiir örnekleriyle incelenecektir.

           • Yahya Kemal'in Şiirinde Prozodik Yapı

            Modern edebiyat eleştirisinin bir parçası olarak prozodi, “metinde -özellikle şiirde- meydana gelen ritim ve ses efektlerinin incelenmesini ve bu yapıların incelenmesinde çeşitli tanımlayıcı, tarihsel ve teorik yaklaşımları” ele alır. Yahya Kemal'in şiirinin prozodik yapısı, bu yapıyı ören bütün unsurların şiir örnekleri üzerinden tespiti yoluyla incelenecek ve deruni ahenk kavramına prozodik yapı üzerinden açıklık getirilecektir.

            • Yahya Kemal'in şiirlerinde kültürel arka plan ve metinlerarasılık

             Yahya Kemal, şiirinin çok yönlü kültürel ve tarihsel arka planı itibariyle yapıtlarında bilinen, Türk-İslâm medeniyetini hem yapılandıran hem de onun sonucu olan pek çok olaya, kişiye, kıssaya, âyet ve hadislere, savaşlar tarihine, klasik Türk şiiri, halk söylenceleri ve masallara telmihte bulunmuş, alıntılama (iktibas), içerik örtüşmesi gibi yöntemlerle Fransız şiiri odağında Batı edebiyatı kanonundan ve Türk tarih, kültür ve edebiyatından yararlanmış; şiirine çok katmanlı bir anlam ve anlatım olanağı kazandırmıştır. Beyatlı'nın şiirleri bu bağlamıyla ele alınacak örnekler üzerinden zengin kültürel arka plan ve metinler arası bağlantılar aydınlatılacaktır.


             • Seçilen şiirlerin çok yönlü incelenişi

              Yahya Kemal'in seçilen şiirleri, önceki haftalarda yine örnekler üzerinden açıklanan ve şairin poetikasını oluşturan temel özellikler ışığında; dil, üslup, kültürel arka plan, prozodik yapı, biçim, içerik yönleriyle incelenecektir.

              • Seçilen şiirlerin çok yönlü incelenişi

               Yahya Kemal'in seçilen şiirleri, önceki haftalarda yine örnekler üzerinden açıklanan ve şairin poetikasını oluşturan temel özellikler ışığında; dil, üslup, kültürel arka plan, prozodik yapı, biçim, içerik yönleriyle incelenecektir.